• Obowiązująca wycena punktu rozliczeniowego pochodzi sprzed wielu lat i nie uwzględnia realiów płacowych oraz cen na rynku materiałów, narzędzi i sprzętu stomatologicznego.
  • Regulacja wycen świadczeń stomatologicznych, realizowanych "na NFZ" jest wyrywkowa i dalece niewystarczająca.
  • Słaba wycena świadczeń powoduje brak zainteresowania zawieraniem kontraktów przez świadczeniodawców.

 W końcu czerwca 2022 r. wygasają pięcioletnie umowy o udzielanie świadczeń stomatologicznych w większości województw w kraju. Dyrektorzy niektórych OW NFZ przedkładają gabinetom stomatologicznym propozycję przedłużenia umowy. Proponowany termin obowiązywania aneksu w jednym przypadku sięga końca 2022 r., w innym - połowy 2023 r.

Prezydium NRL wskazuje

Przepis, będący podstawą prawną zawarcia takiego aneksu (art.18 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Dz.U. z 2020 r.,567) wskazuje, że przyjęcie stosownej procedury oznacza przeprowadzenie postępowania konkursowego dopiero po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Walka o zmianę wyceny świadczeń stomatologicznych

Środowisko stomatologiczne od dawna domaga się gruntownej zmiany wyceny świadczeń gwarantowanych. Z sumy wszystkich postulatów zrealizowano - praktycznie rzecz biorąc – dotychczas jedynie podniesienie o 0,2 współczynnika korygującego wartość świadczeń udzielanych dzieciom i młodzieży oraz tabelę punktową w części dotyczącej procedur endodontycznych.

Obecnie trwają prace w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, jednak dotyczą one tylko wyceny świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych.

Unieważniane kontrakty ze względu na brak chętnych do ich realizacji

W ostatnim czasie unieważniono kilkadziesiąt postępowania konkursowych z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty. Trudno sobie zatem wyobrazić, że prolongowanie dotychczasowych warunków umów na praktycznie nieoznaczony okres spotka się z aprobatą świadczeniodawców – stomatologów.

Obowiązująca wycena punktu rozliczeniowego pochodzi sprzed wielu lat, nie uwzględnia w ogóle wymogów ostatniej regulacji płac w podmiotach leczniczych, powszechnej inflacji i zapowiadanych podwyżek świadczeń niezbędnych do utrzymania poradni zabiegowej.  

Konieczna lepsza wycena świadczeń

W związku z tym Prezydium NRL apeluje   do prezesa Funduszu o :
- spowodowanie wstrzymania działań zmierzających do przedłużenia istniejących umów, albo
- rozpoczęcie rzetelnych negocjacji na temat wartości ceny za punkt rozliczeniowy w projektowanych aneksach.