Całkowity budżet przeznaczony na realizację programu wynosi ok. 103,4 tys. zł (34,5 tys. zł rocznie), natomiast koszt jednostkowy to 22 zł na osobę (przegląd stomatologiczny - 20 zł oraz działania edukacyjne - 2 zł.

Określono także koszty: wydruku materiałów informacyjno-edukacyjnych (1 tys. zł), zakupu nagród dla uczestników konkursów o wiedzy związanej z higieną jamy ustnej (2 398 zł), koordynacji w tym wynagrodzenie dla koordynatora programu (600 zł) oraz koszty kampanii promocyjnej projektu (500 zł).

Program w całości zostanie sfinansowany z budżetu gminy Chojnów.

Budżet powinno się uzupełnić w zakresie oszacowania kosztów ewaluacji i monitowania programu - uważa RP AOTMiT.

Okres realizacji to lata 2018-2020.

Wyniki badań epidemiologicznych, przeprowadzonych w ramach programu „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016-2020” wskazują, że w województwie dolnośląskim, na terenie którego leży gmina Chojnów, jedynie 8,1 proc. dzieci w wieku 6 lat nie miało próchnicy, 17,5 proc. w wieku 12 lat oraz 1,6 proc. w wieku 18 lat.

Celem głównym programu jest obniżenie wartości wskaźnika występowania próchnicy zębów oraz poprawa stanu uzębienia dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do 18 lat zamieszkujących gminę Chojnów w trzyletnim okresie trwania programu.

Założenie takie nie określa wartości, która ma zostać osiągnięta w ramach programu, w związku z czym wymaga przeformułowania. Określone w projekcie cele wymagają przekonstruowania zgodnie z regułą SMART, według której cel powinien być: sprecyzowany, mierzalny, osiągalny, istotny i zaplanowany w czasie.

Populację docelową stanowią dzieci zamieszkujące gminę Chojnów w wieku 1-18 lat oraz ich rodzice i opiekuni prawni.

Projekt zakłada, że w programie weźmie udział 1 363 osób, co stanowi ok. 70 proc. populacji docelowej.

Szacunki te wynikają z przyjętego założenia, że nie wszyscy rodzice wyrażą zgodę na udział dziecka w programie.

Kryterium kwalifikacji będzie wiek, uczęszczanie do placówek oświatowych na terenie gminy Chojnów oraz pisemna zgoda obojga rodziców (opiekunów prawnych).

Planowane interwencje w ramach programu:
· działania edukacyjne skierowane do dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych);
· badanie stomatologiczne obejmujące ocenę stanu zdrowia jamy ustnej, instruktaż higieny jamy ustnej, ocena stanu uzębienia i zgryzu oraz oznaczenie wskaźnika PUW. Edukacja dzieci będzie odbywać się podczas cyklicznych pogadanek w grupach ok. 20-30 osobowych (klasa szkolna).

Ponadto dzieci podczas przeglądów profilaktycznych będą brały udział w indywidualnych rozmowach edukacyjnych.

Dodatkowo określono, że część edukacyjną programu ma zakończyć konkurs wiedzy dla dzieci na temat próchnicy. Jednak nie podano szczegółowego planu ani zakresu edukacji dzieci.

W projekcie programu zaplanowano również przeprowadzenie badania stomatologicznego, co jest zgodne z rekomendacjami. Wytyczne wskazują na konieczność przeprowadzenia oceny ryzyka wystąpienia próchnicy u każdego pacjenta

Interwencje zaplanowane w ramach programu częściowo powielają się ze świadczeniami gwarantowanymi zawartymi w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 193 z późn. zm.).

Wykonanie badania stomatologicznego w grupie wiekowej 1-18 lat można uznać za uzupełnienie świadczeń finansowanych w ramach NFZ. Instruktaż higieny jamy ustnej znajduje się natomiast w „Wykazie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia” i przysługuje każdemu dziecku raz w roku kalendarzowym.