• Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)  gromadziła dane na temat świadczeń leczenia z zakresu  chirurgii stomatologicznej i periodontologii finansowanych ze środków publicznych.
  • Prace nad wyceną już się zakończyły,  ale raport w tej sprawie nie został przesłany do NRL.
  • Do tej pory wycena świadczeń chirurgicznych była na tyle zaniżona, że planowanymi na 2022 r. konkursami o udzielanie świadczeń lekarze dentyści mogą nie być zainteresowani.

Co dalej z danymi zgromadzonymi przez AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) zakończyła 30 listopada 2021 r. prace nad wyceną części  świadczeń leczenia stomatologicznego finansowanych ze środków publicznych (świadczenia chirurgiczne i periodontologiczne). Agencja gromadziła dane za okres I połowy 2021 r. 

W pracach tych  uczestniczyli także przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej. Mimo to  AOTMiT nie udostępniła samorządowi lekarskiemu raportu z tych prac. Odmawia także udostępnienia nawet kluczowych danych pozyskanych podczas badania takich jak koszt godziny pracy lekarzy dentystów i personelu pomocniczego oraz koszt infrastruktury w przeliczeniu na jedno świadczenie.

AOTMiT nie dzieli się informacjami

25 listopada 2021 r. Naczelna Rada Lekarska zwróciła się do ministra zdrowia o zorganizowanie spotkania podsumowującego prace AOTMiT. Wobec braku odpowiedzi na to pismo, 15 grudnia 2021 r. wystosowano do prezesa Agencji pismo z wnioskiem o udostępnienie raportu w trybie dostępu do informacji publicznej. 

Właściwa wycena świadczeń chirurgicznych jest niezwykle ważna z uwagi na:
- zupełne „oderwanie od realiów”  wyceny niektórych świadczeń (np. ekstrakcja zęba ze znieczuleniem wyceniona na 30 zł) ;
- planowane na 2022 r. konkursy o udzielanie świadczeń (placówki stomatologiczne, w warunkach postępującej drożyzny, w dużej części mogą nie zaakceptować niedostatecznej wyceny);
- możliwość użycia danych dotyczących kosztów stałych oraz kosztów pracy przy wycenie następnych świadczeń.

Dlaczego AOTMiT powinna udostępniać informacje

Tryb prac AOTMiT jest zdefiniowany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepisy ustawy obligują agencję do publikacji projektu raportu, wobec którego przysługuje w ciągu siedmiu dni złożenie uwag.

Przedstawiciele AOTMiT tłumaczą, że badanie kosztów świadczeń stomatologicznych nie odbyło się w trybie taryfikacji (szczegółowo opisany w ustawie). Tymczasem zdaniem samorządu lekarskiego z ustaleń z 30 lipca 2021 r., w trakcie spotkania w Ministerstwie Zdrowia, w którym uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej, wynika konieczność udostępnienia NRL tych danych, niezależnie od tego, że prawo dostępu do informacji publicznej nie wymaga podania szczegółowego uzasadnienia!

Więcej: NRL