Przed udzieleniem odpowiedzi na pytania dr Anna Lella zastrzega:

 

Mirosław Stańczyk infoDENT24.pl: Jakość gabinetu dentystycznego, czyli co?
Dr Anna Lella, prezydent ERO: Kwestia jakości w stomatologii, czy ogólnie w medycynie, skupia coraz większą uwagę lekarzy oraz wszystkich osób zajmujących się ochroną zdrowia. Pierwszą przeszkodą, z jaką się musimy zmierzyć w tym zakresie to samo zdefiniowanie tego pojęcia i ustalenie, co należy rozumieć jako jakość w stomatologii. ERO od dawna zajmuje się tym zagadnieniem, podkreślając, że o jakości w stomatologii powinni wypowiedzieć się sami zainteresowani, aby nie doszło do narzucenia nam standardów przez zewnętrze instytucje.

Nawet jeśli nie ma ogólnie akceptowanej definicji jakości, istnieje zgodność co do podejścia, że jakość opieki medycznej powinna być złożoną, wielowymiarową koncepcją odnoszącą się do różnych poziomów, wymiarów, celów i środków. Istnieją poziomy rozróżniane w poszczególnych systemach opieki zdrowotnej i populacji (poziom makro), sprzętu (poziom mezo) oraz ten dotyczący poszczególnych służb zdrowia i indywidualnego pacjenta (poziom mikro). Poziomy te opisują jakość w różny sposób i związane są z różnymi aspektami, jak: bezpieczeństwo pacjenta, efektywność, skuteczność, sprawiedliwość w opiece, dostępność, profesjonalizm, leczenie skoncentrowane na pacjencie, satysfakcja pacjenta.

Opracowany przez grupę roboczą ERO dokument zawiera zbiór rekomendacji, które mają pomóc lekarzom dentystom w podnoszeniu i monitorowaniu jakości, wykonywanych świadczeń  w swoich gabinetach. W ramach tego materiału wyodrębniono pięć obszarów, w których można podejmować działania dotyczące jakości:
1. infrastruktura praktyki stomatologicznej (m. in. wymogi przestrzenne);
2. wymogi sanitarne;
3. bezpieczeństwo (w tym m.in. sterylizacja);
4. postępowanie z pacjentem (rejestracja, uzyskiwanie zgody pacjenta);
5. stałe monitorowanie jakości (m.in. zbieranie i analizowanie ocen pacjentów, sposób postępowania ze skargami).

infoDENT24.pl: Jaki powinien być zakres uprawnień zawodowych dla higienistek stomatologicznych?
Anna Lella: Europejscy lekarze dentyści jednoznacznie opowiadają się za tym, że zawód higienistki stomatologicznej jest tak zwanym zawodem pomocniczym, co oznacza, że to lekarz dentysta ponosi odpowiedzialność za udzielane pacjentowi świadczenia oraz podejmuje decyzje w tym zakresie, mogąc jednocześnie zlecać osobom wykonującym określone zawody pomocnicze realizacje pewnych czynności. Zwięźle zasady te określa sformułowanie „Delegowanie – tak, substytucja – nie" stanowiące nazwę rezolucji Rady Europejskich Lekarzy Dentystów (CED) z listopada 2009 r., do której odwołuje się w swych pracach także ERO.

W przyjętej w ubiegłym roku rezolucji ERO określającej profil zawodu higienistki stomatologicznej podkreślono na wstępie jednoznacznie, że higienistka może pracować jedynie pod nadzorem lekarza dentysty. Rezolucja ta jest swego rodzaju narzędziem, które  może być wykorzystane w niektórych państwach w razie potrzeby – zwłaszcza w tych państwach, w których higienistki uzyskują zbyt daleko idące uprawnienia zawodowe, nieodpowiadające posiadanym kwalifikacjom.

infoDENT24.pl: Jaki miałby być profil zawodowy technika dentystycznego?
Anna Lella: Podobnie jak w przypadku zawodu higienistki stomatologicznej nadrzędną zasadą powinna być maksyma „Delegowanie – tak, substytucja – nie". Szczegóły dotyczące profilu zawodowego technika – wymogów odnośnie kształcenia, zakresu zadań zawodowych – będą omawiane przez odpowiednią grupę roboczą ERO, która ma wypracować projekt stanowiska. Stanowisko takie – podobnie jak wcześniejsze dotyczące pozostałych zawodów pomocniczych – ma stanowić rekomendacje, z których będzie można korzystać i na które będzie się można powoływać w poszczególnych państwach. To oczywiście nie oznacza, że nastąpi pełne ujednolicenie w tym zakresie w Europie, ale może przyczyni się do większej jednolitości.

infoDENT24.pl: ERO FDI a starzejące się społeczeństwo Europy.
Anna Lella: Kwestia starzejącego się społeczeństwa ma niewątpliwie coraz większe znaczenie i wpływa na europejskie systemy ochrony zdrowia, także w zakresie opieki stomatologicznej. Musimy więc tej kwestii poświęcić więcej uwagi niż dotychczas. W tym celu w ramach ERO powołaliśmy nową grupę roboczą, która ma się tymi sprawami zajmować, w pierwszej kolejności przedstawić konkretne zagadnienia, nad którymi będzie pracować. Oczekuję, że wkrótce taki plan zostanie opracowany i będzie można przedstawić bliższe szczegóły.

W I części wypowiedzi dr Anna Lella mówiła m.in. o biznesowym aspekcie zawodu lekarza dentysty, o stomatologii opartej na dowodach naukowych, o podyplomowym kształceniu.