Przed udzieleniem odpowiedzi na pytania dr Anna Lella zastrzega:

Mirosław Stańczyk infoDENT24.pl: Czy dentysta powinien pracować dla biznesmena spoza zawodu?
Dr Anna Lella, prezydent ERO: W mojej ocenie najbardziej optymalną formą wykonywania zawodu lekarza dentysty jest indywidualna, ewentualnie grupowa praktyka lekarsko - dentystyczna, czyli sytuacja, gdy lekarz dentysta sam odpowiada za „swój gabinet” – zarówno pod kątem zawodowym, jak i pod względem gospodarczym. Sama w ten sposób pracuję i zachęcam do tego wszystkie koleżanki i kolegów, chociaż zdaję sobie sprawę, że niektórzy nie chcą, nie mogą, a może nie bardzo potrafią zajmować się także finansowo - gospodarczą stroną swojej działalności i jest dla nich wygodniej wykonywać zawód w podmiocie prowadzonym przez kogoś  innego.

Z drugiej strony w wielu krajach dostrzegamy, że coraz częściej przedsiębiorcy „z zewnątrz” inwestują w ochronę zdrowia, zakładając placówki stomatologiczne, czasem tworzą nawet tak zwane sieci, w których zatrudniają wykwalifikowanych stomatologów oraz pozostały fachowy personel. To oczywiście rodzi czasem obawy, czy względy ekonomiczne przedsiębiorcy w takich podmiotach nie będą przeważać nad względami medycznymi i nie będą wpływać na bezpieczeństwo pacjenta.

O tym dyskutujemy na zebraniach ERO, a w szczególności zajmuje się tym jedna z grup roboczych. Można dyskutować nad ewentualnymi ograniczeniami w zakresie prawa do zakładania placówek ochrony zdrowia przez takich przedsiębiorców, siłą rzeczy nastawionych przecież na osiąganie zysku, w niektórych państwach tak się dzieje. Nie wykluczam, że pewne tego rodzaju ograniczenia byłyby zasadne, choć jest to sprawa bardzo skomplikowana m.in. pod względem prawnym.

Tak czy inaczej, uważam, że dbałość o bezpieczeństwo pacjenta poprzez podejmowanie takich działań leczniczych, jakie są dla niego najlepsze ze wskazań medycznych, a nie ekonomicznych, jest przede wszystkim obowiązkiem nas lekarzy dentystów – bez względu na to, czy pracujemy na „swoim", czy jesteśmy zatrudnieni przez kogoś innego. Mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek zachować niezależność zawodową i powinniśmy do tego dążyć – choć w codziennym życiu zawodowym może to być trudne. To m.in. podkreśla przyjęte w 2015 r. stanowisko ERO.

infoDENT24.pl: Podyplomowe kształcenie dentystów wystandaryzowane?
Anna Lella: Kształcenie podyplomowe lekarzy dentystów to jedna ze spraw, co do których można stwierdzić, że występują daleko idące różnice pomiędzy państwami naszego regionu. W niektórych państwach system doskonalenia zawodowego jest uregulowanym prawnie obowiązkiem, z którego lekarze dentyści są „rozliczani” przez odpowiednie instytucje, a jednocześnie przepisy określają wymogi, jakie należy spełniać, organizując szkolenia dla lekarzy.

Są jednak państwa, w których sytuacja przedstawia się odmiennie, i jest oczekiwanie ze strony lekarzy dentystów z tych państw, aby przekazywać im wzory, na których będą mogli się oprzeć. Temu mają  służyć m. in. przyjęte  rekomendacje określające zasady akredytowania szkoleń.

Niewątpliwie kształcenie podyplomowe powinno być regulowane odrębnie w każdym kraju zgodnie z lokalnymi potrzebami. Nawet w ramach Unii Europejskiej doskonalenie zawodowe tak lekarzy, jak i lekarzy dentystów nie jest harmonizowane na poziomie prawa unijnego, lecz w każdym państwie oddzielnie – dyrektywa dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych jedynie wskazuje, że taki system powinien w każdym państwie członkowskim obowiązywać, nie określa jednak szczegółów. Co więcej, w ramach niedawnych prac nad nowelizacją tej dyrektywy  odstąpiono od pomysłu, aby takie sztywne regulacje ustanawiać w Unii.

Czym innym natomiast są starania naszego środowiska zawodowego podejmowane m.in. w ramach ERO, w celu określenia pewnych standardów związanych z kształceniem podyplomowym, które mogłyby być stosowane we wszystkich państwach, co mam nadzieję przyczyniłoby się to podniesienia jakości szkoleń. W konsekwencji ułatwiłoby to i uprościło uznawanie szkoleń odbywanych za granicą, na co zwracają uwagę koleżanki i koledzy.

Przyjęte ostatnio przez ERO wytyczne dla organizatorów kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów (ERO accreditation guidelines for continuing dental education providers) mają taki właśnie cel i powinny służyć przede wszystkim tym państwom, w których system doskonalenia zawodowego nie jest jeszcze odpowiednio rozwinięty.

infoDENT24.pl: Stomatologia oparta na dowodach naukowych, jakie zalecenia?
Anna Lella: Przede wszystkim proszę pamiętać, że ERO nie jest organizacją o charakterze naukowym i nie jest ani rolą, ani zamierzeniem ERO przedstawianie konkretnych zaleceń klinicznych lekarzom dentystom. Jako ogólnoeuropejska organizacja ERO stawia sobie natomiast za zadanie propagować stomatologię opartą na dowodach naukowych i zachęcać koleżanki i kolegów do korzystania z dostępnych materiałów w codziennej pracy. Pragniemy także, aby krajowe organizacje stomatologiczne włączały się w prace nad określaniem zaleceń klinicznych, m.in. poprzez ściślejszą współpracę z uczelniami medycznymi oraz towarzystwami naukowymi.

W drugiej części wypowiedzi dowiemy się co prezydent ERO FDI sądzi m.in. o pojęciu jakości w gabinecie dentystycznym, o statusie zawodowym higienistek stomatologicznych i techników dentystycznych oraz o problemach wynikających ze starzejącego się społeczeństwa.