• Władze Lublina realizują pięcioletni program profilaktyki próchnicy wśród uczniów klas pierwszych
  • Koszt projektu oszacowano na 3,3 mln zł (po 0,66 mln zł każdego roku)
  • W momencie startu programu, uczestniczyły w nim 63 gabinety zlokalizowane w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych i ośrodkach szkolno – wychowawczych oraz 2 gabinety zlokalizowane poza szkołą 

Lublin to jedno z nielicznych większych miast, w którym co najmniej od dziesięciu lat realizowany jest „Program profilaktyki próchnicy zębów uczniów”.  W ostatnim pięcioleciu (2021 - 2025) na jego realizację władze miasta przeznaczają co roku po 660 tys. zł. Kwota ta jeszcze w 2021 r. znaczyła zupełnie co innego niż w 2022 r. Sztywna wycena świadczeń stomatologicznych i działań edukacyjnych może zdecydowanie utrudnić realizację pożytecznego programu.

Organizatorzy programu założyli, że działania edukacyjne obejmą rocznie 120 klas (oddzielne uczniów i oddzielnie ich rodziców). W ramach profilaktyki organizowane będą raz w roku spotkania. Koszt jednego szkolenia (wynagrodzenie osoby prowadzącej) to ok. 100 zł.

Koszty związane z działaniami edukacyjnymi to:  120 klas x 100 zł x 2 grupy x 1 raz w roku = 24 tys. zł rocznie.

Koszt realizacji badań profilaktycznych i procedur stomatologicznych wynosić ma 636 tys. zł rocznie.

W latach 2021 – 2025 Lublin przeznaczy na realizację programu po 660 tys. zł rocznie. Koszt całkowity realizacji programu wyniesie zatem 3,3 mln zł 

Zakres realizowanych świadczeń stomatologicznych przedstawia poniższe zestawienie

Wycenę procedur stomatologicznych finansowanych przez władze Lublina ilustruje tabela

W celu realizacji założeń programu zaplanowano wykorzystanie gabinetów stomatologicznych funkcjonujących w lubelskich szkołach oraz gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych poza szkołą (dla uczniów szkół, w których nie ma gabinetów stomatologicznych). W momencie startu programu, uczestniczyły w nim 63 gabinety zlokalizowane w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych i ośrodkach szkolno – wychowawczych oraz 2 gabinety zlokalizowane poza szkołą.

Warunki uczestnictwa w programie:

• status ucznia szkoły znajdującej się na terenie Lublina;
• pisemna zgoda na uczestnictwo w programie niepełnoletniego ucznia wydana  przez rodzica (opiekuna) ;
• w przypadku dzieci, które ukończyły 16 lat wymagana jest również ich zgoda, ale także zgoda przedstawiciela ustawowego;
• w przypadku uczniów pełnoletnich wymagana jest tylko ich zgoda.

O włączeniu osób do programu decyduje kolejność zgłoszeń, uczestnicy będą przyjmowani do momentu osiągnięcia limitu wartości realizacji programu wynikającego z umowy realizowanej przez poszczególnych wykonawców programu.

Etapy programu profilaktycznego

  • Akcja informacyjna

Priorytetem programu jest dotarcie do wszystkich mieszkańców spełniających kryteria wiekowe. Zadanie to będzie realizowane w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej nakłaniającej do aktywnego uczestnictwa w programie polityki zdrowotnej.
Ten element programu jest kierowany przede wszystkim do rodziców (oraz opiekunów) dzieci.
Mieszkańcy Lublina będą informowani o zaplanowanych działaniach za pomocą lokalnych mediów, strony internetowej miasta oraz poszczególnych placówek oświatowych.
Szczegółowe informacje organizacyjne przekazywane są rodzicom dzieci w trakcie wywiadówek i wszelkich innych spotkań.

Dzieci z grupy docelowej oraz ich rodzice (opiekunowie) zostaną poinformowani o wszelkich zagadnieniach związanych z próchnicą zębów, wynikających z niej powikłaniach oraz uwarunkowaniach organizacyjnych programu.

  • Działania edukacyjne

Realizowane będą pogadanki na temat promocji zdrowia przeprowadzone na terenie placówki edukacyjnej.

Uczniowie będą zapoznani z:

  • podstawowymi metodami dbania o higienę jamy ustnej,
  • zaleceniami dotyczącymi profilaktyki próchnicy, chorób jamy ustnej i przyzębia,
  • właściwymi sposobami odżywiania (owoce i warzywa, unikanie słodyczy)

Odpowiedzialni za ten element edukacji będą stomatolodzy realizujący program polityki zdrowotnej. Wykorzystane zostaną dostępne materiały edukacyjne opracowane przez towarzystwa naukowe (Polskie Towarzystwo Stomatologiczne) oraz fundacje działające na rzecz zdrowia stomatologicznego.

Uczestnicy spotkań edukacyjnych mogą otrzymać drobne akcesoria (szczoteczka do zębów, kubek) służące do dbania o właściwą higienę jamy ustnej.

Zaplanowana jest także wizyta adaptacyjna, w trakcie której dzieci zapoznają się z gabinetem stomatologicznym oraz oswoją się z przeprowadzanymi interwencjami medycznymi.

Zrealizowany zostanie również przegląd uzębienia, na podstawie którego ustalony zostanie plan działań profilaktycznych mających na celu prewencję chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej.

Edukacja zdrowotna będzie prowadzona w trakcie godzin lekcyjnych, na terenie placówek oświatowych.

Przeglądy stanu uzębienia, a także pozostałe działania, w ramach planu leczenia i profilaktyki, ze względu na ich indywidualny charakter, odbędą się poza godzinami lekcyjnymi po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu z rodzicami (opiekunami) dziecka.

Działania edukacyjne będą także adresowane do pozostałych grup wiekowych w ramach wizyt adaptacyjnych i badań kontrolnych.

  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach programu

Zakres świadczeń i ich wycena przedstawiono w tabelach zamieszczonych wyżej.