• Główne obszary działań KS WIL: integracja lekarzy dentystów.
  • Główne obszary działań KS WIL: prowadzenie szkoleń i ćwiczeń dla lekarzy dentystów.
  • Główne obszary działań KS WIL: działania na rzecz poprawy warunków egzystencji lekarzy dentystów pracujących w ramach NFZ.

KS WIL a pandemia Covid-19

Komisja Stomatologiczna WIL stanęła przed wieloma wyzwaniami środowiska lekarzy dentystów, które dotyczyły zmian jakie nastąpiły w okresie pandemii Covid-19. Mimo dużych ograniczeń prowadzono przez cały okres VIII Kadencji kształcenie i wykłady dla lekarzy dentystów.

KS WIL zaangażowana byłą w akcję rozdzielania środków ochronnych w czasie nasilenia pandemii. Każdy z członków izby otrzymał pakiet niezbędny do wykonywania pracy.

Problem ten powstał w związku z bardzo mizernym stanem wynagrodzeń lekarzy dentystów pracujących w ramach NFZ.

Po rozmowach z dyrekcją NFZ w Poznaniu KS WIL nie doszła do porozumienia, czego finałem była duża konferencja prasowa z udziałem wielu mediów. 

Dużą uwagę KS WIL przywiązywała do dyrektyw unijnych, które często były w sposób nieodpowiedni interpretowane przez władze. Dzięki zaangażowaniu władz Komisji Stomatologicznej NRL udało się wyprostować wiele zarządzeń niekorzystnych dla lekarzy dentystów (separatory).

KS WIL - kształcenie lekarzy dentystów

Komisja Stomatologiczna podjęła się kształcenia lekarzy dentystów w temacie promieniowania jonizującego. Takie wykłady stworzyły możliwość uzyskania certyfikatów dających uprawnienia do wykonywania i interpretacji zdjęć pantomograficznych.

Podjęto także temat związany z kształceniem higienistek stomatologicznych. Stanowisko KS mówi o tym, że higienistki stomatologiczne mogą wykonywać pracę pod nadzorem lekarza dentysty.

 

KS WIL w 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Stomatologicznej WIL za 2021 r.

Komisja Stomatologiczna WIL podjęła wiele starań, aby uporządkować sprawy szkoleń z zakresu radiologii oraz rozpoczęła starania we władzach Naczelnej Rady Lekarskiej o wyrażenie zgody na rozpoczęcie cyklu szkoleń z interpretacji zdjęć radiologicznych 2D i 3D.

Zajęto się też sprawą niskiej wyceny katalogu świadczeń dla lekarzy dentystów pracujących w ramach kontraktów z NFZ. Wyrazem tych działań były stanowiska Prezydium WIL odnośnie rozważnego podpisywania aneksów do umów z NFZ.

Zrealizowano szereg szkoleń we współpracy z PTS, które nadzorowała dr Anna Kurchańska — Flisykowska:
- leczenie stomatologiczne pacjentów z niepełnosprawnością;
- konferencja naukowo-szkoleniowa na temat trudnych przypadków protetycznych;
- konferencja na temat skuteczności leczenia endodontycznego, chorób błon śluzowych i zastosowania kolagenu stomatologii.