• W branży medycznej bazą do wyliczenia tegorocznych podwyżek minimalnych płac jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej za 2022 rok
 • Zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która określa najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia, pensje nie mogą być niższe niż wynika to z określonych w przepisach współczynników
 • Na tej podstawie, w ochronie zdrowia gwarantowane kwoty najniższych wynagrodzeń wzrosną średnio o 713 zł 
 • Nowe najwyższe minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia w drugiej połowie 2023 r. wyniesie 9201,92 zł brutto, a najniższe 4125 zł brutto, jak informuje Ministerstwo Zdrowia

Waloryzacja płac w branży medycznej

Zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych obowiązującą  od ubiegłego roku, pensje w ochronie zdrowia muszą wzrosnąć, jeśli zejdą poniżej progu, którego wysokość określa iloczyn współczynnika pracy (określonego w załączniku do ustawy) i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił 9 lutego 2023 r., że  przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 r.  wyniosło 6346,15 zł (art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461).

To właśnie podstawa do wyliczenia tegorocznych podwyżek minimalnych płac w ochronie zdrowia.  Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, gwarantowane kwoty najniższych wynagrodzeń wzrosną  średnio o 713 zł. Szczegółowo o wynagrodzeniach lekarzy piszemy w tekście 6028,84 to od 1 lipca nowa najniższa minimalna pensja lekarza i lekarza dentysty.

Średnie miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce w 2022. Zarobki w ochronie zdrowia nie mogą niż niższe

Wyższe wynagrodzenia przysługują m.in. asystentkom, higienistkom i technikom dentystycznym. Dla osób funkcjonujących w tych zawodach nowa ustawa ma pierwszorzędne znaczenie, gdyż ani asystentki, ani higienistki, a nawet technicy dentystyczni nie wykonują profesji, która byłaby w szczególny sposób honorowana jeśli chodzi o poziom wynagrodzeń. 

Ustawa nie operuje kwotami a tylko „współczynnikami pracy odpowiadającymi grupom zawodowym według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku”.

Z danych Ministerstwa Zdrowia, wynika, że w drugiej połowie 2023 r. minimalne wynagrodzenie zasadnicze lekarza ze specjalizacją wzrośnie o 991,25 zł, lekarza bez specjalizacji - o 813,51 zł, natomiast lekarza stażysty - o 649,44 zł.

Z kolei pielęgniarka, fizjoterapeuta, farmaceuta czy diagnosta laboratoryjny z tytułem magistra i wymaganą specjalizacją będą zarabiać o 881,87 zł więcej. Opiekunowie medyczni i pozostali pracownicy medyczni ze średnim wykształceniem otrzymają o 587,91 zł więcej, a sanitariusze czy salowe będą mogli liczyć na podwyżki wysokości 444,35 zł.

Pensje w branży medycznej od połowy 2023 r.

Jak będą kształtowały się  wynagrodzenia w ochronie zdrowia od 1 lipca 2023 (kwoty brutto):

 • lekarz ze specjalizacją – 9201,92 – wzrost o 991,25 zł
 • magister pielęgniarstwa (położna), fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny z wymaganą specjalizacją, psycholog kliniczny – 8186,53 – wzrost o 881,87 zł
 • lekarz bez specjalizacji – 7551,92 zł – wzrost o 813,51 zł
 • lekarz stażysta – 6028,84 – wzrost o 649,44 zł
 • farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog z wymaganym wykształceniem magisterskim bez specjalizacji; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia pierwszego stopnia) i specjalizacją; pielęgniarka, położna z wymaganym średnim wykształceniem i specjalizacją – 6473,07 zł – wzrost o 697,29 zł
 • fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik medyczny z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem, pielęgniarka, albo położna z wymaganym średnim wykształceniem bez specjalizacji – 5965,38 – wzrost o 642,60 zł
 • opiekun medyczny, pozostali pracownicy ze średnim wykształceniem – 5457,69 – wzrost o 587,91 zł
 • sanitariusz, salowa – 4125 – wzrost o 444,35 zł.