W wyniku przeprowadzonych kontroli w ciągu trzech kw. 2019 r. na podmioty funkcjonujące w stomatologii nałożono kary w łącznej wysokości 4,97 mln zł (8,86 proc.) na 56 mln zł kar ogółem.

Najczęstsze nieprawidłowości dotyczyły m.in.:
- wykazywania do rozliczenia świadczeń niezasadnych, nieprawidłowych lub niezgodnych ze stanem faktycznym;
- sprawozdawania i rozliczania świadczeń nie znajdujących potwierdzenia w dokumentacji medycznej;
- wykazania do rozliczenia wielokrotnie tego samego świadczenia;
- rozliczenia świadczeń, których faktycznie nie zrealizowano;
- udzielania świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie;
- nieudzielania świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie;
- niewykonywania wszystkich wymaganych badań i konsultacji specjalistycznych;
- braku spełnienia warunków realizacji świadczeń w zakresie personelu udzielającego świadczeń (brak wymaganego personelu, udzielanie świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie, niespełnienie wymogu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, zawyżanie przez świadczeniodawcę liczby etatów przeliczeniowych;
- wykazanie w umowie lekarza, który nie udzielał świadczeń);
- braku bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym (personel, aparatura i sprzęt medyczny, harmonogram udzielania świadczeń);
- braku wymaganego wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną;
- braku wymaganych pomieszczeń;
- gromadzenia informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób naruszający przepisy prawa (brak historii chorób, brak wpisów świadczeń, brak autoryzacji, brak deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej);
- nieprowadzenia list oczekujących na udzielane świadczenia lub prowadzenia list oczekujących w sposób naruszający przepisy prawa;
- niepodania do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń;
- utrudniania czynności kontrolnych;
- rozliczenia kosztów leków z katalogu chemioterapii stosowanych niezgodnie z zakresem wskazań i zawyżania kosztów leków;
- niewykonania zaleceń pokontrolnych;
- odmowy udzielania świadczeń;
- nieuzasadnionego ograniczania dostępności do badań diagnostycznych;
- pobierania nienależnych opłat za świadczenia będące przedmiotem umowy.