• Posiedzenie Komisji Stomatologicznej NRL podczas Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych
  • Z podsumowania wynika, że jest obecnie zarejestrowanych 44 518 lekarzy dentystów, przy czym 40 180 czynnie praktykujących
  • Najważniejsze tematy obrad KS  NRL zostaną przedstawione Radzie do spraw rozwoju stomatologii przy ministrze zdrowia

Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne. Posiedzenie KS NRL 

Podczas Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych — samorządowej konferencji naukowo-szkoleniowej, odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej. W programie znalazły się między innymi sprawozdania z działalności zespołów KS NRL.  

Specjalizacje dentystyczne były jednym z głównych tematów obrad. Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kształcenia Lekarzy Dentystów przedstawiła jego przewodnicząca – Halina Borgiel-Marek. Celem zespołu była ocena aktualnej sytuacji dotyczącej specjalizacji przeznaczonych dla lekarzy dentystów, m.in. zaktualizowano liczbę czynnych zawodowo dentystów oraz specjalistów w dziedzinach stomatologicznych.  

Liczba dentystów zarejestrowanych w Polsce

W Polsce jest obecnie zarejestrowanych 44 518 lekarzy dentystów, przy czym  40 180 czynnie praktykujących. W tej grupie znajduje się 8 954 specjalistów, z których 7 537 osób jest aktywna zawodowo. 

Analizy wykazały, że mimo dużego zainteresowania postępowaniem kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarsko-dentystyczne i znacznej liczby złożonych wniosków nie wykorzystano wszystkich miejsc akredytacyjnych. 

Do tej pory największym zainteresowaniem cieszyły się te dziedziny, w których można było ubiegać się o zwiększenie kontraktów z NFZ. Problemem pozostaje mała liczba miejsc akredytacyjnych, których nie można jednak precyzyjnie określić przed zakończeniem postępowania rejestracyjnego nowych miejsc oraz analizy możliwości kształcenia zgodnie z nowymi programami specjalizacji.

KS wnioskowała o dokładną analizę tej kwestii, na podstawie danych pozyskanych przez Okręgowe Komisje Stomatologiczne w Urzędach Wojewódzkich i od właściwych konsultantów.  

Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne. Ważna przestrzeń do rozmów

Obrady miały charakter otwarty, każdy z uczestników Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych mógł dołączyć do dyskusji. 

Posiedzenie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że zabrakło nam miejsc. Najwyraźniej lekarze dentyści chcą się zaangażować i mieć realny wpływ na zmiany w polskiej stomatologii. Potrzebna jest tylko przestrzeń do rozmów i działania. Poruszyliśmy sporo niezwykle istotnych tematów i teraz Komisja zajmie się ich uporządkowaniem według ważności i przeanalizowaniem. Te najpilniejsze chciałbym przedstawić Radzie do spraw rozwoju stomatologii przy Ministrze Zdrowia, której, jako samorząd lekarski, jesteśmy członkiem — mówi wiceprezes NRL Paweł Barucha, przewodniczący Komisji.