•  XV Krajowy Zjazd Lekarzy odbędzie się między 12 a 14 maja 2022 
  • Z czym lekarze dentyści przybędą na XV Krajowy Zjazd Lekarzy 
  • Kto z lekarzy dentystów znajdzie się w Prezydium NRL XV kadencji 

Jakie watki stomatologiczne będą poruszone podczas XV Krajowego Zjazdu Lekarzy? Lista spraw, którymi zajmowała się Komisja Stomatologiczna NRL kończącej się kadencji daje szerokie pole do wyboru.

Wysoka aktywność Komisji Stomatologicznej NRL 

Zamysł szkolenia dentystów w szkołach zawodowych, uporządkowanie przepisów dotyczących świadczeń z dziedziny medycyny estetycznej, relacje z zawodami pomocniczymi, środki publiczne przeznaczane na stomatologię, wycena świadczeń, wycofanie amalgamatu -  to hasła przedstawiające ułamek zagadnień, którymi zajmowała się Komisja Stomatologiczna NRL kończącej się kadencji.

Wiele energii i poświęcenia wymagało działanie lekarzy dentystów w czasach pandemii, w których świadczeniodawcy realizujący kontrakty z NFZ borykali się z płynnością finansową. Czas analiz, ocen i wniosków już niebawem. 

XV Krajowy Zjazd Lekarzy od 12 do 14 maja

12 maja rozpocznie się XV Krajowy Zjazd Lekarzy. Potrwa do 14 maja. W czasie wydarzenia planowane są wybory m.in. prezesa i członków Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej, członków Krajowej Komisji Wyborczej oraz członków Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Jak przypomina NIL w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej "zgodnie z treścią art. 35 ust. Ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich Krajowy Zjazd Lekarzy jest jednym z organów Naczelnej Izby Lekarskiej".

- W Krajowym Zjeździe Lekarzy uczestniczą delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy z głosem doradczym - niebędący delegatami członkami ustępujących organów Naczelnej Izby Lekarskiej. Liczbę delegatów z poszczególnych okręgowych izb lekarskich ustala Naczelna Rada Lekarska na podstawie regulaminu wyborów - czytamy.

Krajowy Zjazd Lekarzy zwołuje Naczelna Rada Lekarska co 4 lata.

Zadania stojące przed Krajowym Zjazdem Lekarzy  

Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich Krajowy Zjazd Lekarzy w szczególności:

ustanawia zasady etyki lekarskiej;
uchwala program działalności samorządu lekarzy;
rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowej Komisji Wyborczej;
rozpatruje wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej;
uchwala regulaminy: wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz tryb odwołania; członków tych organów, Naczelnej Rady Lekarskiej; Naczelnej Komisji Rewizyjnej; okręgowej komisji wyborczej; Krajowej Komisji Wyborczej; wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej; wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich;
ustala liczbę członków organów Naczelnej Izby Lekarskiej i Krajowej Komisji Wyborczej;
dokonuje spośród delegatów na zjazd wyboru Prezesa i członków Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej, członków Krajowej Komisji Wyborczej;
dokonuje spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępujący Naczelny Sąd Lekarski wyboru członków Naczelnego Sądu Lekarskiego oraz spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępującego Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wyboru zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
ustala zasady podziału składki członkowskiej;
określa wykaz funkcji w Naczelnej Izbie Lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane.