• Na XV Krajowym Zjeździe Lekarzy rozstrzygnie się, czy skład Prezydium NRL zostanie powiększony o kolejnego lekarza dentystę
  • Stomatolodzy chcą zwiększyć w Prezydium NRL procentową reprezentację środowiska lekarzy dentystów (z 18.0 do 25 proc.)
  • Co udało się załatwić z myślą o stomatologach, a czego nie - sprawozdanie szefa Komisji Stomatologicznej NRL 

Dodatkowy członek NRL dentystą?

Powiększenie składu Prezydium NRL o jednego lekarza dentystę znalazły się wśród zmian zarekomendowanych delegatom na XV Krajowy Zjazd Lekarzy. Według obecnego scenariusza, Naczelna Rada Lekarska wybiera trzech wiceprezesów, sekretarza, zastępcę sekretarza i czterech członków prezydium. Lekarzem dentystą jest co najmniej jeden wiceprezes i jeden członek prezydium.

Według propozycji Anity Pacholec, należy powiększyć liczbę członków Prezydium z czterech do pięciu, przy czym co najmniej jeden wiceprezes i dwóch członków Prezydium powinno być lekarzami dentystami.

Jest to więc propozycja dodania lekarzom dentystom trzeciego, gwarantowanego miejsca w Prezydium NRL.

Obecny regulamin mówi o gwarantowanych dwóch miejscach dla stomatologów w 11-osobowym Prezydium. Dawało to gwarancję 18 proc. obsady tego gremium przez stomatologów (przy udziale stomatologów we wspólnej korporacji wynoszącym 23,5 proc.). Nowa regulacja dawałaby gwarancję desygnowana do prac trzech stomatologów na 12- osobowe Prezydium, co stanowiłoby udział 25 proc.

XV Krajowy Zjazd Lekarzy - kiedy 

Rozpoczęcie Zjazdu: 12 maja o godz. 16.00

Wybory Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej: 13 maja o godz. 9:00
Miejsce Zjazdu: Warszawa, Airport Hotel Okęcie, przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 24.

Sprawy dotykające lekarzy dentystów 

Lekarze dentyści na XV Krajowy Zjazd Lekarzy, przybywają z całym pakietem spraw ich dotyczących, tych załatwionych i tych wciąż oczekujących na pomyślny dla stomatologów finał.

Komisja Stomatologiczna NRL pracowała w 41-osobowym składzie na czele której stał Andrzej Cisło, pełniący jednocześnie funkcję wiceprezesa NRL.

Spektrum spraw załatwionych i pozostających do załatwienia szeroki, obejmujący m.in.:

Kształcenie lekarzy dentystów 

Kształcenie przeddyplomowe.
Od samego początku kadencji Komisja prowadziła prace przeciwdziałające zamysłowi traktowania kształcenia przeddyplomowego lekarzy dentystów jako kształcenia praktycznego.

Koncepcja zmierzająca do likwidacji stażu podyplomowego oraz nadania uprawnień do kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów wyższym szkołom zawodowym.
Takie rozwiązanie zdecydowanie krytykowała KS.

Dążenie do tego, aby lekarze dentyści mogliby w porównywalny sposób czerpać środki publiczne na sformalizowane kształcenie podyplomowe, jak robią to lekarze.

Zwracanie uwagi na fakt, że wykonywanie zawodu lekarza dentysty w poszczególnych rodzajach świadczeń nie jest - według prawa - uzależnione od posiadania przez lekarza dentystę stosownej specjalizacji lekarsko-dentystycznej.

Prawo wykonywania zawodu - dla kogo i w jakich okolicznościach 

Problem nieuprawnionej działalności leczniczej
KS monitoruje wszelkie przypadki naruszenia prawa w stomatologii. Przyglądano się świadczeniom z dziedziny medycyny estetycznej,

Uproszczona procedura przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarzom i lekarzom dentystom z krajów nie należących do Unii Europejskiej, 

Analiza działań części środowiska techników dentystycznych, nakierowaną na pośrednie usankcjonowanie rozszerzenia uprawnień zawodowych KS prostowała m.in. publikacje finansowane poprzez Ministerstwo Rozwoju ze środków unijnych - tzw. ”informacje o zawodzie”, w których zakres uprawnień przedstawiany był w sposób niezgodny z obowiązującym stanem prawnym.

 

Walka o wzrost nakładów na świadczenia stomatologiczne 

Nie jest możliwy znaczący wzrost wyceny świadczeń bez wzrostu nakładów. Taka bowiem zmiana spowodowałaby poważne zmniejszenie dostępności do świadczeń.

KS brała udział w pracach AOTMiT nad wyceną procedur chirurgicznych i periodontologicznych we wszystkich zakresach, w których są wykonywane. Po wielu problemach ostatecznie uzgodniono pomiędzy AOTMiT a NRL tabelę wycen tych procedur. Ostateczna implementacja do kontraktów należy do kompetencji NFZ.

Ochrona interesu lekarzy dentystów 

Ochrona zbiorowych i indywidualnych interesów lekarzy oraz interesu publicznego.
Komisja przyjęła zasadę przejmowania spraw indywidualnych lekarzy dentystów w kontaktach z NFZ w sytuacjach, kiedy problemy na poziomie OW NFZ mają charakter systemowy, charakterystyczny dla całego kraju. 

Zrównanie statusu lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie ochrony przysługujące funkcjonariuszom publicznym. Na taką konieczność zwracała KS niezależnie od tego, czy świadczenia, których udzielano by są finansowane z pieniędzy publicznych, czy z własnych pacjenta.

Ryzyko konfliktu pomiędzy należytą starannością i wynikającą z niej koniecznością zaproponowania pacjentowi określonych procedur, a regułami ograniczającymi lekarzy. Chodzi m.in. o przepisy regulujące udzielanie świadczeń gwarantowanych.

Pandemia koronawirusa 

KS zabiegała o stworzenie sieci gabinetów udzielających pierwszej pomocy w pełnym zabezpieczeniu przez zarażeniem wirusem SARS-Cov-2 tak, aby gabinety stomatologiczne nie były stawiane pod przymusem realizacji przyjęć obarczonych ryzykiem zarażenia personelu.

KS prowadziła instruktaż korzystania z instrumentów Tarczy Antykryzysowej–

Uproszczenie działalności stomatologicznej 

 Sterylizacja w gabinecie stomatologicznym  

Kwestionowanie prawa niektórych stacji sanitarno-epidemicznych postanowień wynikających z „Ogólnych wytycznych sterylizacji dedykowanych wszystkim podmiotom wykonującym procedury dekontaminacji”. Problem sprowadzał się do zapisanego w „Wytycznych” obowiązku badania biologicznego skuteczności sterylizacji wykonywanego do każdego cyklu sterylizacji.

KS wydała interpretację przepisów ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń u ludzi, akcentującą brak możliwości narzucania przez organy kontroli wymogu odbycia specjalnego kursu z zakresu sterylizacji sprzętu.

Amalgamat stomatologiczny 

Działania KS służące ograniczeniu kręgu gabinetów zobowiązanych do stosowania separatorów amalgamatu. Udział w konsultowaniu kolejnych wersji projektu Krajowego plan „Możliwości ograniczenia wykorzystania amalgamatu stomatologicznego w Polsce – sytuacja i działania krajowe”.

Radiologia stomatologiczna

Analiza obowiązku uzyskania zgody na udzielanie świadczeń z wykorzystaniem promieniowania jonizującego przez placówki stomatologiczne, z wyłączeniem tych, które stosują wyłącznie rtg wewnątrzustne. Prace KS polegały na wynegocjowaniu takiego kształtu rozporządzenia określającego kryteria uzyskania takiej zgody, aby nie generowało to np. konieczności zatrudnienia specjalisty radiologa lub technika radiologii. 

Wdrażanie cyfryzacji dokumentacji medycznej

KS przekonywała, że segmentem rynku medycznego, który poniesie największe straty na chaotycznie przeprowadzonej cyfryzacji będą małe podmioty i praktyki, a taka struktura dominuje na rynku stomatologicznym. Doprowadzono m.in. do uchylenia przepisu zakładającego obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej od 2019 r. przez wszystkie placówki posiadające umowę z NFZ. Wywalczenie z MZ publikacji „Minimalne wymagania dla systemów informatycznych usługodawców” oraz decyzji o budowie systemu do wystawiania recept poprzez przeglądarkę www, który został uruchomiony i rozbudowany do potężnego portalu pod nazwą gabinet.gov.pl.

RODO

KS opracowała jednolity wzór klauzuli informacyjnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Udział w konsultacjach projektu jednego z dwóch kodeksów branżowych RODO dedykowanych podmiotom opieki zdrowotnej

Baza Danych o Odpadach

KS domagała się przesunięcia terminu uruchomienia ogólnopolskiej Bazy Danych o Odpadach (od 2020 r.). KS opracowała, udostępniła i aktualizowała szczegółową instrukcję złożenia sprawozdania z gospodarki odpadami.

Sprawozdanie kadencyjne z prac KS NRL VIII kadencji 2018-2022