• Osoba która dopuszcza się mobbingu najczęściej działa w sposób indywidualny
 • Jej zachowania nie są jednorazowe, mogą mieć nietypową formę, dlatego nie ma określonego katalogu zachowań sprawcy, interpretowanych jako mobbing
 • Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie podjęła próbę zbadania zjawiska mobbingu w środowisku medycznym. W tym celu stworzona została specjalna ankieta

Mobbing w miejscu pracy lekarza

Mobbing  w miejscu pracy przybiera różnorodne formy działania lub zachowań  wymierzonych przeciwko pracownikowi. Długotrwałe i uporczywe nękanie lub zastraszanie zwykle prowadzi do zaniżonej oceny przydatności zawodowej. Takie zachowania poniżają i ośmieszają nękaną osobę, ale też mają na celu jej  odizolowanie z zespołu współpracowników.

Okręgowa Izba Lekarska zamierza ocenić skalę mobbingu w środowisku medycznym. Do tego celu powstała ankieta, stworzona na podstawie badań antymobbingowych.  Jej wypełnienie pomoże zidentyfikować niewłaściwe zachowania. 

Ankieta identyfikująca ofiarę mobbingu

Jedną z problematycznych kwestii w przeciwdziałaniu mobbingowi jest wykrycie zachowań, które są mobbingiem . OIL w Warszawie liczy na szeroki odzew i zachęca lekarzy oraz lekarzy dentystów do odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie badającej to szkodliwe zjawisko. Ankieta do wypełnienia na stronie OIL w Warszawie

Przykładowe pytania

Czy doświadczył/a Pan/Pani:

 • działań mających na celu zaburzenie możliwości komunikowania się:
 • ograniczenia możliwości wypowiadania się,
 • stałego przerywania wypowiedzi,
 • reagowania na uwagi krzykiem,
 • napastowania przez telefon.
   
 • działań przełożonego mających na celu zaburzenie stosunków społecznych:
 • unikania rozmów,
 • pozbawiania możliwości zabrania głosu,
 • wyznaczenia miejsca, w którym wykonywana jest praca, z dala od współpracowników,
 • traktowania „jak powietrze”,

Działań mających na celu zaburzenie społecznego odbioru:

 • obmawiania,
 • podejmowania prób ośmieszenia,
 • sugerowania choroby psychicznej,
 • atakowania z powodu przekonań politycznych albo religijnych,
 • wyśmiewania życia prywatnego,
 • ciągłego krytykowania wykonywanej pracy,
 • nieobiektywnego oceniania zaangażowania w pracę,
 • nieuzasadnionego kwestionowania podejmowanych decyzji.