PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Związek Pracodawców Stomatologii dobitnie o zatrudnianiu uchodźców w ochronie zdrowia

Autor: miro • Źródło: ms
08-03-2022, 15:14
Związek Pracodawców Stomatologii dobitnie o zatrudnianiu uchodźców w ochronie zdrowia Piotr R. Grudziński, wiceprezes zarządu ZPS źródło: ZPS
- W ostatnich dniach coraz więcej osób pyta mnie o "nowe przepisy" dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy, które tryumfalnie ogłosiła Prezydent PTS, pani prof. Marzena Dominiak - czuję się w obowiązku sprostować przekłamania tego przekazu  - pisze do infoDENT24.pl Piotr R. Grudziński, wiceprezes zarządu ZPS.
  • ZPS: nie ma żadnych nowych regulacji prawnych, dotyczących zatrudniania obcokrajowców spoza UE w sektorze ochrony zdrowia.
  • ZPS: środowisko korporacyjne, skupione przede wszystkim wokół NRL, starało się blokować polski rynek medyczny przed napływem lekarzy spoza UE.
  • ZPS: nie ma i nie będzie lepszego momentu, aby wycofać się z dotychczasowej polityki korporacji w zakresie lekarzy spoza UE.

O warunkach zatrudniania m.in. lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy ekstraordynaryjnych okolicznościach pisaliśmy w infoDENT24pl w materiale Wytyczne Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy. To do jego treści odnosi się Piotr R. Grudziński.

Pisze on:

- Powstający chaos informacyjny może zaszkodzić przede wszystkim uciekającym przed wojną lekarzom - tłumaczy swoje słowa wiceprezes zarządu Związku Pracodawców Stomatologii.

Przede wszystkim, nie ma żadnych nowych regulacji prawnych.

Aktem prawnym obowiązującym w tym zakresie jest ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

To, co zrobiło Ministerstwo Zdrowia w korespondencji z PTS, to wyłącznie wyjaśniło Pani Prezydent Dominiak rzeczywistość w postaci obowiązujących od blisko półtora roku zapisów znowelizowanej ustawy.

To nie jest czas na politykierstwo. Mam to szczęście, że nie jestem ani lekarzem wśród polityków, ani politykiem wśród lekarzy. Wspólnie z kolegami ze Związku Pracodawców Stomatologii jesteśmy praktykami, którzy wielokrotnie składali podobne wnioski i wiemy jak były one do tej pory procedowane.

Komu zależy na zatrudnianiu medyków spoza UE?

Warto również pamiętać, że do tej pory to środowisko korporacyjne, skupione przede wszystkim wokół Naczelnej Rady Lekarskiej, starało się blokować polski rynek medyczny przed napływem lekarzy spoza UE.

Na szczęście ukraińskich lekarzy, polskich pacjentów i właścicieli gabinetów, wygrała wizja Związku Pracodawców Stomatologii, dlatego dzisiaj mamy instrumenty prawne, aby zatrudniać wykwalifikowanych obywateli Ukrainy m.in. w sektorze prywatnej stomatologii.

Apel ZPS do prezydent PTS

Mam również apel do Pani prof. Marzeny Dominiak:

Szanowna Pani Profesor! Ustawa już od dawna jest i mogłaby sprawnie działać, gdyby nie sabotowanie jej przez izby lekarskie oraz konsultantów krajowych i wojewódzkich.

Proszę Panią o użycie swojego autorytetu i wstawienie się za lekarzami spoza UE, aby ocena ich kompetencji zawodowych nie była w dalszym ciągu blokowana przez wspomnianych wyżej konsultantów oraz aby NRL nakazała okręgowym izbom lekarskim respektowanie ustawowego obowiązku nadawania numeru prawa wykonywania zawodu lekarzom z pozytywną decyzją Ministra Zdrowia.

Niestety do tej pory lekarze m.in. z Ukrainy traktowani są przez powyższe instytucje jak "lekarze drugiej kategorii", przeciwko czemu, od ponad roku, protestujemy jako przedstawiciele organizacji pracodawców. Nie ma i nie będzie lepszego momentu, aby wycofać się z dotychczasowej polityki korporacji w zakresie lekarzy spoza UE. Lekarze z Ukrainy potrzebują pracy, a rynek stomatologiczny lekarzy.

Aktywność ZPS w sprawie zatrudniania medyków spoza UE 

Trzy fragmenty oświadczeń ZPS w sprawie zmian w zasadach zatrudniania cudzoziemców w ochronie zdrowia, uzyskujących dyplomy poza UE. 

Dzięki naszym staraniom, 12 maja 2021 r. Minister Zdrowia wydał obywatelce Białorusi pierwszą w Polsce zgodę na wykonywanie zawodu lekarza dentysty poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19.

Minister Zdrowia: "[...] biorąc także pod uwagę pogarszającą się sytuację dostępności kadr medycznych w sektorze prywatnych usług stomatologicznych oraz uznając, że przedmiotowy wniosek spełnia warunki o których mowa w wymienionych wyżej przepisach, Minister Zdrowia postanowił jak w sentencji".

Wierzymy, że jest to przełomowa decyzja dla pełnego wykorzystania zapisów znowelizowanej ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, które mają wspierać nasz system opieki zdrowotnej w związku z pandemią COVID-19.

Pandemia to nie tylko brak medyków w dużych szpitalach. Wielu lekarzy dentystów ograniczyło swój czas pracy lub zmieniło miejsce zamieszkania, co w znacznym stopniu pogorszyło i tak jedną z najgorszych w Europie, sytuacji na rynku pracy lekarzy dentystów.

Warto również dodać, że w myśl przywołanej ustawy okręgowa rada lekarska miała obowiązek nadać obywatelce Białorusi numer prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, czego wbrew obowiązującym przepisom nie zrobiła.

Nie przeszkadza to w żadnym stopniu w udzielaniu świadczeń zdrowotnych ponieważ w myśl art. 7 ust. 21: W przypadku gdy okręgowa rada lekarska nie przyzna prawa wykonywania zawodu w terminach, o których mowa w ust. 2e albo 13, lub gdy odmówi przyznania prawa wykonywania zawodu, do dnia prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, lekarz albo lekarz dentysta może wykonywać zawód na podstawie i w zakresie określonym w decyzji, o której mowa odpowiednio w ust. 2b albo 12, i jest w tym okresie uznawany za lekarza albo lekarza dentystę posiadającego odpowiednie prawo wykonywania zawodu.

Jeśli zainteresowana wyrazi wolę dochodzenia swoich praw przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, w związku ze skandaliczną decyzją okręgowej rady lekarskiej, otrzyma pełne wsparcie prawne ze strony Związku Pracodawców Stomatologii. 

23 maja 2021 r. 

Oświadczenie ZPS w sprawie uproszczonej procedury przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza osobom spoza UE.

Zarząd Związku Pracodawców Stomatologii opowiada się za jak najszybszym uproszczeniem procedury przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza osobom spoza UE, będącym elementem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Polski rynek prywatnej stomatologii jest jednym z sektorów opieki zdrowotnej, którego organizacja została powierzona prywatnym przedsiębiorcom, świadczącym usługi medyczne, niemal wyłącznie na zasadach komercyjnych.

Od wielu lat system zmierza w stronę głębokiej niewydolności spowodowanej niedostosowaniem liczby kształconych lekarzy oraz liczby miejsc specjalizacyjnych w stosunku do tempa rozwoju całej branży. Pandemia COVID-19 spowodowała dodatkowy odpływ lekarzy, którzy ograniczyli liczbę godzin pracy lub zawiesili świadczenie usług, a jednocześnie wymusiła na właścicielach podmiotów leczniczych duże nakłady inwestycyjne na zabezpieczenie pacjentów i personelu.

Również w tym zakresie pozostaliśmy jako przedsiębiorcy bez żadnego dedykowanego wsparcia. Brak wystarczającej liczby lekarzy dentystów już teraz skutkuje drastycznym wzrostem cen usług stomatologicznych. (…)

23 października 2020

Uwagi ZPS skierowane do przewodniczącej Senackiej Komisji Zdrowia Beaty Małeckiej - Libery
Związek Pracodawców Stomatologii zgłasza uwagi do Ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw - druk 133.

1. Art. 1 pkt 7 lit. b w zakresie art. 7 ust 2 lit. a pkt 2 zaświadczenie jest podstawą do uzyskania prawa pobytu na czas planowanego zatrudnienia. 2. Art. 1 pkt 7 lit. b w zakresie art 7 ust 2 lit. a pkt 7, wnioskujemy o dodanie lub posiada 5 letnie doświadczenie zawodowe dentysty w okresie siedmiu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt Z 3. Art. 1 pkt 7 lit. b w zakresie art. 7 ust 2 lit. a pkt 9, powiela pkt 7 oraz ogranicza znacznie ilość lekarzy, szczególnie dentystów, mogących zmniejszyć braki kadrowe. Wnioskujemy o wykreślenie pkt 9.

Uzasadnienie: W stomatologii 12 miesięczny okres szkolenia praktycznego jest wystarczający dla szczegółowej weryfikacji poziomu wiedzy i umiejętności. Nieprecyzyjne określenie jakie to są te istotne elementy szkolenia specjalizacyjnego, które mają odpowiadać programowi szkoleń w RP może dodatkowo uniemożliwić spełnienie tego warunku. Nie ma też sprecyzowanego organu decydującego o odpowiedniości programów.

10 czerwca 2020 r. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH