• ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie wystawiane w ramach teleporad
  • W ocenie ZUS bywało, że w ciągu jednej minuty e-zwolnienia lekarskie lekarz wystawiał kilku różnym pacjentom 
  • Ministerstwo Zdrowia będzie przekonywać ZUS do pragmatycznych zalet systemu e-zwolnień lekarskich 

 Jestem umówiony z prezes ZUS Gertrudą Uścińską na spotkanie i mam nadzieję, że wypracujemy rozwiązanie, które będzie oparte na racjonalności i stosowaniu przepisów, które ma wykładnię przede wszystkim pragmatyczną - mówił szef MSZ Adam Niedzielski pytany o kontrolę zwolnień lekarskich wydanych po teleporadach.

MZ o zwolnieniach lekarskich w ramach teleporad  

Minister Adam Niedzielski, pytany o doniesienia mówiące o kontrolach ZUS dotyczących zwolnień lekarskich wydanych po teleporadach: Wychodzimy od pewnych złożeń, które mówią o racjonalności tego rozwiązania, jakim była teleporada i przyznanie w jej ramach zwolnienia. Zawsze traktowaliśmy jako pewnego rodzaju pakiet, te e-rozwiązania.

W opinii MZ - dodał - rozwiązanie dotyczące e-zwolnienia powinno również funkcjonować w trybie zdalnym. - Szczególnie mając doświadczenie dotyczące tego, jak w pandemii trzeba było ograniczać bezpośredni kontakt - zwrócił uwagę.

- Dlatego będziemy prowadzili dialog z ZUS-em, również przekonywali ZUS do tego żeby przyjąć taką interpretację, która nie będzie powodować dolegliwości - zapowiedział.

- Jestem umówiony z prezes Gertrudą Uścińską na spotkanie i mam nadzieję, że wypracujemy takie rozwiązanie, które będzie oparte na racjonalności i takim stosowaniu przepisów, które ma wykładnię przede wszystkim celowościową, pragmatyczną - dodał Niedzielski.

Wzmożone kontrole ZUS e-zwolnień lekarskich 

W mediach pojawiły się w ostatnich dniach doniesienia, że ZUS intensywnie kontroluje zwolnienia lekarskie wystawiane w ramach teleporad.

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski przekazał PAP, że ZUS nie kwestionuje możliwości wystawiania zaświadczeń lekarskich w ramach świadczeń zdrowotnych udzielonych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, czyli teleporad.

- Zasady dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych - bez względu na formę ich udzielenia - są takie same - powiedział.

- Na zaświadczeniu lekarskim nie ma informacji, czy zostało ono wystawiono przez lekarza w ramach teleporady - podkreślił Żebrowski.

Przypominał, że nawet w czasie pandemii COVID-19 ZUS nie był zwolniony z kontrolowania zwolnień lekarskich.

- Kontrolą może zostać objęte każde zwolnienie lekarskie, w tym zwolnienie wystawione w ramach świadczeń zdrowotnych udzielonych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych - wskazał Żebrowski.

- W przypadku świadczeń zdrowotnych udzielonych za pośrednictwem teleporad lekarz zobowiązany jest przeprowadzić dokładny wywiad na temat aktualnego problemu zdrowotnego. Musi uwzględnić to, że działa bez możliwości wykonania bezpośredniego badania, więc wywiad musi być przeprowadzony w bardziej wnikliwy sposób. Dodatkowo udzielone świadczenie zdrowotne lekarz zobowiązany jest udokumentować w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta - wyjaśnił rzecznik.

Zwrócił uwagę, że wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) dało lepsze narzędzia ZUS, aby kontrolować zaświadczenia.

Kontrola e-ZLA wykazuje nadużycia?

- Zakład na bieżąco może monitorować m.in. liczbę wystawianych e-ZLA. To nowoczesne narzędzie pozwala także oszacować ryzyko nadużyć - podkreślił rzecznik.

- Stwierdziliśmy przypadki, w których lekarze dziennie wystawiali np. ponad 200 zaświadczeń lekarskich w kilku różnych podmiotach leczniczych. Ustaliliśmy, że w ciągu jednej minuty zostały wystawione zaświadczenia lekarskie trzem różnym pacjentom - powiedział rzecznik ZUS.

Zgodnie z przepisami ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tzw. ustawa zasiłkowa) każde zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy może zostać objęte kontrolą w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich. Kontrolę we wskazanym zakresie realizuje lekarz orzecznik ZUS. Decyzję o sposobie przeprowadzenia kontroli lekarz orzecznik ZUS podejmuje indywidualnie w każdej sprawie.

W ramach kontroli lekarz orzecznik może m.in. wystąpić do lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie o udzielenie wyjaśnień i informacji.

W razie wykrycia rażących nadużyć ZUS jest zobowiązany poinformować o tym odpowiednie organy ścigania.