Jak informuje NRL, 18 stycznia 2016 r. (po podpisaniu przez prezydenta) powinny wejść w życie przepisy wdrażające dyrektywę o uznawaniu kwalifikacji zawodowej. Przepisy te wprowadzają m.in. zmiany do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o izbach lekarskich.

NRL wyszczególnia kilka najistotniejszych zmian, istotnych z punktu widzenia lekarzy i lekarzy dentystów:

- wszystkie osoby, bez względu na posiadane obywatelstwo, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź ograniczonego prawa wykonywania zawodu, będą zobowiązane wykazać znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Radę Lekarską;

- za każde zaświadczenie, związane z procedurą uznawania kwalifikacji, wydawane przez okręgową radę lekarską albo Naczelną Radę Lekarską (na wniosek lekarza lub lekarza dentysty), będzie pobierana opłata w wysokości 3 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 r. wynagrodzenie to będzie wynosiło 1 850 zł, czyli za zaświadczenie należałoby zapłacić 55,50 zł );

- okręgowe rady lekarskie będą miały obowiązek wysyłać właściwym organom we wszystkich państwach UE informacje o lekarzu albo lekarzu dentyście, na którego został w Polsce nałożony zakaz wykonywania zawodu (stały bądź czasowy) albo ograniczenie w wykonywaniu zawodu.

Uwaga inne państwa członkowskie UE powinny od 18 stycznia 2016 r. również wdrożyć w swoich państwach nowelizację dyrektywy. W efekcie wkrótce można spodziewać się, że okręgowe rady lekarskie zaczną regularnie otrzymywać z innych państw informacje o zakazach wykonywania zawodu albo o ograniczeniach nakładanych na lekarzy i lekarzy dentystów.

W innych krajach UE mogą się także zmienić (a w niektórych już to nastąpiło) regulacje związane ze sposobem wykazywania znajomości języka danego państwa, jako wymogu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu.