Obowiązek, polegający na zasięganiu opinii inspektora ochrony radiologicznej na temat badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów dozymetrycznych przez kierownika lecznicy miałby nie być stosowany do jednostek ochrony zdrowia wykonujących jedynie stomatologiczne zdjęcia wewnątrzustne za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu.

W jednostkach ochrony zdrowia, wykonujących działalność polegającą jedynie na realizowaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu - do przeprowadzenia audytu klinicznego wewnętrznego kierownik jednostki ochrony zdrowia wyznacza co najmniej dwie osoby, które są uprawnione do stosowania medycznych procedur radiologicznych podlegających temu audytowi. Przepisu ten miałby nie być stosowany w przypadku działalności prowadzonej osobiście, w której audyt wewnętrzny może być przeprowadzony przez jedną osobę, która jest uprawniona do stosowania medycznych procedur radiologicznych podlegających temu audytowi. Osoby te przeprowadzałyby audyt kliniczny wewnętrzny na podstawie pisemnego upoważnienia kierownika jednostki ochrony zdrowia.

Zaproponowano wyłączenie z obowiązku prowadzenia przez inspektora ochrony radiologicznej wewnętrznego nadzoru nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej jednostek organizacyjnych wykonujących stomatologiczne zdjęcia wewnątrzustne za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu.

Jednostki ochrony zdrowia, realizujące działalność związaną z wykonywaniem stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu - nie będą zobowiązane do wewnętrznego nadzoru nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej przez osobę, która posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej m.in. w zakresie:
- uruchamiania lub stosowania aparatów rentgenowskich w medycznej pracowni rentgenowskiej lub uruchamianiu takich pracowni;
- uruchamiania lub stosowania aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki.

Z obowiązku uzyskania zgody na prowadzenie działalności w zakresie rentgenodiagnostyki wyłączona zostaje aktywność polegająca na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych (za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tych celów). Uzasadnieniem zmiany jest konieczność doprecyzowania, że wyłączenie to dotyczy tylko stomatologii wewnątrzustnej, a nie całej stomatologii.

Wyłączenie z obowiązku uzyskania zgody działalności polegającej na wykonywaniu usług stomatologicznych innych niż w zakresie stomatologii wewnątrzustnej jest nieuzasadnione ze względu na poziom narażenia na promieniowanie jonizujące, którego nie można pominąć z punktu widzenia ochrony radiologicznej pacjenta.

Założono wyłączenie spod obowiązku poddawania się audytom klinicznym zewnętrznym - jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń w zakresie stomatologii wewnątrzustnej. Uzasadnieniem takiego wyłączenia (tylko w zakresie audytów klinicznych zewnętrznych) jest stosunkowo niski poziom narażenia na promieniowanie jonizujące.