• Skierowane do publikacji rozporządzenie ministra zdrowia z 2 czerwca 2023 r. w sprawie kryteriów wyboru ofert zawiera szereg zmian dotyczących stomatologii
  • Wprowadzono kryteria usuwania wypełnień amalgamatowych i punktacje za posiadanie separatorów amalgamatu
  • Zmieniono część zasad punktowania świadczeń w dentobusie, w stomatologicznym gabinecie szkolnym, z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii, leczenia pacjentów z grupy ryzyka  

Do publikacji skierowane zostało rozporządzenie ministra zdrowia z 2 czerwca 2023 r. w sprawie kryteriów wyboru ofert. Szereg zmian dotyczy stomatologii.

Zasady usuwania amalgamatu

W związku z wycofaniem amalgamatu stomatologicznego w leczeniu stomatologicznym dla wszystkich pacjentów i zastosowaniu do wypełnień cementów szkłojonomerowych (cement szkłojonomerowy, cement szkłojonomerowy o zwiększonej gęstości; cement szkłojonomerowy wzmocniony żywicą) - świadczeniodawcy, którzy usuwają wypełnienia amalgamatowe - zobowiązani są do wyposażenia gabinetów w separatory amalgamatu. Chodzi o zatrzymywanie i zbieranie cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie.

Po wyposażeniu gabinetów w separatory amalgamatu świadczeniodawcy będą mogli zakontraktować świadczenie polegające na usuwaniu wypełnienia amalgamatowego. Koszt zakupu separatora będzie kompensowany poprzez dodanie do istniejących taryf produktów rozliczeniowych kosztów amortyzacji separatora.

Rozporządzenie ministra zdrowia wprowadza szereg zmian w zasadach realizacji kontraktowanych świadczeń (chodzi głównie o zmianę punktacji, ale nie tylko)   

Zmiany punktacji w przypadku świadczeń ogólnostomatologicznych

W załączniku nr 7 do rozporządzenia w tabeli nr 1 „Leczenie stomatologiczne" a)w części 1 „Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne”:

– w lp. I,  w pkt 1 „Personel” ppkt 1.1-1.7 otrzymują brzmienie:

1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, zwany dalej ,,lekarzem dentystą specjalistą”, dodano w dziedzinie stomatologii zachowawczej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją – 100% czasu pracy poradni

liczba punktów było 15 jest 15

1.2. Lekarz dentysta specjalista dodano w dziedzinie stomatologii zachowawczej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją – co najmniej 75% czasu pracy poradni

liczba punktów  było 10 jest 11

1.3. Lekarz dentysta specjalista dodano w dziedzinie stomatologii zachowawczej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją – co najmniej 50% czasu pracy poradni

liczba punktów było 7 jest 6

1.4. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii ogólnej z co najmniej 10-letnim stażem pracy – co najmniej 75% czasu pracy poradni

liczba punktów było 9 jest 9

1.5. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii ogólnej z co najmniej 10-letnim stażem pracy – co najmniej 25% czasu pracy poradni

liczba punktów było 3 jest 7

1.6. Lekarz dentysta ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej – 100% czasu pracy poradni

liczba punktów  było 6 jest 5

1.7. Lekarz dentysta ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej – co najmniej 75% czasu pracy poradni

liczba punktów było 4 jest 3

„Sprzęt i aparatura medyczna” dodaje się ppkt 2.4 w brzmieniu

2.4. Separator amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń

liczba punktów 5 

1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

liczba punktów było 10 jest 8 

Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży 

Jeśli chodzi o świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole to:

–     w lp. I w pkt 2 „Sprzęt i aparatura medyczna” dodano ppkt 2.4 w brzmieniu:

2.4. Separator amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń

liczba punktów 5 

1.1. Realizacja umowy w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży. 

liczba punktów  było 8 jest 6

1.2. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem prac techników dentystycznych oraz badań histopatologicznych

liczba punktów było 2 jest 2

Dodano 

1.3. Realizacja umowy w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży (dotyczy przedmiotu postępowania: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole)

liczba punktów 10 

1.4. Realizacja umowy w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole (dotyczy przedmiotu postępowania: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży)

liczba punktów 10

IV 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

liczba punktów było 10 jest 8 

Świadczenia udzielane w dentobusie  

Jeśli chodzi o świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w dentobusie, to:

w lp. I : pkt 1 „Personel” otrzymuje brzmienie:

1. Personel
1.1. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej – 100% czasu pracy poradni.

liczba punktów było 18 jest 17

1.2. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej – co najmniej 75% czasu pracy poradni.

liczba punktów było 14 jest 13

1.3. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej – co najmniej 50% czasu pracy poradni.

liczba punktów było 10 jest 9

1.4. Lekarz dentysta z co najmniej 10-letnim stażem pracy z dziećmi – 100% czasu pracy poradni.

liczba punktów było 14 jest 13

1.5. Lekarz dentysta z co najmniej 5-letnim stażem pracy z dziećmi – 100% czasu pracy poradni.

liczba punktów było 10 jest 9

1.6. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego – 100% czasu pracy poradni.

liczba punktów było 8 jest 7

1.7. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego – co najmniej 75% czasu pracy poradni.

liczba punktów było 4 jest 3

1.8. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego – 100% czasu pracy poradni.

liczba punktów było 6 jest 5

1.9. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego – co najmniej 75% czasu pracy poradni.

liczba punktów było 4 jest 4

Dodano pkt 3 w brzmieniu: 3. Sprzęt i aparatura medyczna

3.1. Separator amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń.

liczba punktów 5
 
lp. III otrzymuje brzmienie: III. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

liczba punktów było 10 jest 8 

Jeśli chodzi o świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym” to:

–     w lp. I w pkt 2 „Sprzęt i aparatura medyczna” dodano ppkt 2.3 w brzmieniu:

2.3. Separator amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń.

liczba punktów 4
 
–     lp. II i III otrzymują brzmienie: II. Kompleksowość

1. Sposób wykonania umowy
1.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, umowy zawartej w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne.

liczba punktów było 7/4
 
1.2. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem prac techników dentystycznych oraz badań histopatologicznych.

liczba punktów było 8/3
 
III Cena 1. Cena
1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

liczba punktów było 10 jest 8

Punktacja chirurgii stomatologicznej i periodontologii 

Jeśli chodzi o świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii to

lp. I w pkt 1 „Personel” ppkt 1.1–1.3 otrzymały brzmienie:

1.1. Dodano lekarz lub lekarz dentysta, specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii szczękowej – co najmniej było 100 jest 75% czasu pracy poradni.

liczba punktów było 23 jest 12

1.2. Dodano lekarz lub lekarz dentysta, specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii szczękowej - co najmniej było 75 jest 50% czasu pracy poradni.

liczba punktów było 17 jest 8

1.3. Dodano lekarz lub lekarz dentysta, specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii szczękowej - co najmniej było 50 jest 25% czasu pracy poradni.

liczba punktów było 12 jest 6

Punktacja leczenia pacjentów z grupy ryzyka

Jeśli chodzi o świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS to  w lp. I:  pkt 1 „Personel” otrzymuje brzmienie:

1. Personel
1.1. Było: Lekarz dentysta specjalista –100% czasu pracy poradni

Jest: Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją – co najmniej 50 % czasu pracy poradni.

liczba punktów było 15 jest 20

1.2. Było: Lekarz dentysta specjalista – co najmniej 75% czasu pracy poradni.

Jest: Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo– twarzowej, lub chirurgii szczękowej – co najmniej 25 % czasu pracy poradni.

liczba punktów było 6 jest 14

1.3. Było: Lekarz dentysta specjalista – co najmniej 50% czasu pracy poradni.

Jest: Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie periodontologii – co najmniej 25 % czasu pracy poradni

liczba punktów było 6 jest 9

1.4. Było Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego – 100% czasu pracy poradni.

Jest: Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego – 100 % czasu pracy poradni.

liczba punktów było 5 jest 5

1.5. Było: Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego – co najmniej 75% czasu pracy poradni.

Jest: Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego – co najmniej 75 % czasu pracy poradni.

liczba punktów było 2 jest 2

1.6. Było: Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego – 100% czasu pracy poradni.

Jest: Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego – 100 % czasu pracy poradni.

liczba punktów było 2 jest 3

1.7. Było: Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego – co najmniej 75% czasu pracy poradni.

Jest: Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego – co najmniej 75 % czasu pracy poradni

liczba punktów było 1 jest 2 

– – w pkt 2 „Sprzęt i aparatura medyczna” dodano ppkt 2.4 w brzmieniu:

2.4. Separator amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń.
 liczba punktów 5

IV. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

liczba punktów było 10 jest 8