Sednem zmiany jest to, że dyspozycję art.33e starej ustawy, zwalniającą z obowiązku uzyskiwania zgód wszystkie „rentgenowskie aparaty stomatologiczne” zastąpiła treść art.33q nowej redakcji ustawy, która to zwolnienie przyznaje już tylko procedurom rtg wewnątrzustnego.
Art.33q znowelizowanej ustawy wprowadza obowiązek złożenia wniosku o wydanie takiej zgody.

Art.33q ust.1. Prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Jakie są warunki wydania tej zgody:
I. Zgodność deklarowanych procedur rtg (ich procedur roboczych) z procedurami wzorcowymi
II. Wypełnianie przez placówkę wymagań stawianych przez rozporządzenie MZ
III. Pozytywna opinia wojewódzkiego konsultanta z dziedziny radiologii

Jak ocenia wiceprezes NRL przesłanki wydania tej opinii nie są do końca jasno sprecyzowane. W przypadku stomatologii ważnym obszarem zainteresowania mogą być kompetencje lekarza dentysty do sporządzenia opisu zdjęcia. Kwestia opisu zdjęć rtg jest osobnym, ważnym wątkiem spraw związanych z radiologią stomatologiczną, gdyż sugerowana często nierozerwalność wykonania procedury rtg z automatycznym wydaniem opisu nie jest tak oczywista już pod rządami dotychczasowej ustawy, a w trakcie wydawania rozporządzeń wykonawczych do nowej wersji ustawy sprawa ta stanie się ponownie przedmiotem dyskusji.

Niemniej, nikt rozsądny nie będzie kwestionował konieczności podniesienia kompetencji wszystkich lekarzy dentystów w dziedzinie interpretacji wszelkich zdjęć rtg .
I dlatego zgodnie z podjętą jeszcze w 2018 r. decyzją KS NRL samorząd lekarski po uchwaleniu nowej ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wystąpi do Ministra Zdrowia o powołanie umiejętności z zakresu radiologii stomatologicznej (najprawdopodobniej będzie to wspólne wystąpienie NRL i Polskiego Towarzystwa Lekarzy Radiologów),
Ponadto zainicjowany zostanie system szkoleń z dziedziny radiologii stomatologicznej, w obrębie którego zorganizowane zostaną webinaria i kursy stacjonarne poświęcone głównie  interpretacji wyników badań rtg.

Pamiętajmy, że konieczność złożenia wniosku o wydanie zgody na procedury inne niż rtg wewnątrzustne nastąpi nie później niż jesienią 2021 r. A dotyczy to blisko 3200 podmiotów. Nie jest możliwe w tak krótkim czasie, aby 3200 osób uzupełniło kwalifikacje w zakresie radiologii stomatologicznej na drodze kursów.

Dlatego NRL stać będzie na stanowisku konieczności uwzględnienia szczególnych, uproszczonych zasad wydania zgody przynajmniej tym placówkom, które w dniu wejścia w życie znowelizowanej ustawy Prawo atomowe (23 września 2019 r.) posiadały ważne decyzje pozwolenia na użytkowanie aparatów do zdjęć innych niż wewnątrzustne, podkreśla Andrzej Cisło.

Więcej: nil.org.pl