• Dentystka, uciekająca z Ukrainy przed wojną, złożyła w Ministerstwie Zdrowia wniosek o wydanie pwz. Jak twierdzi stomatolog oryginały dokumentów zaginęły w MZ. Bez nich okręgowa rada lekarska nie chce wystawić dokumentu potwierdzającego pwz
 • W sprawie dentystki interweniował poseł Dariusz Klimczak
 • Wiceminister zdrowia Piotr Bromber zapewnił, że zgodę na pracę w Polsce dentystka otrzymała na podstawie kopii dokumentów
 • Przepisy obligują okręgowe rady lekarskie do wydania pwz bez konieczności przedstawiania przez obywateli Ukrainy oryginałów dokumentów    

Wniosek o przyznanie pwz. Zaginęły oryginały dokumentów  

W sprawie dentystki z Ukrainy interweniował poseł Dariusz Klimczak. Stomatolog poskarżyła się, że występując o zgodę na rozpoczęcie pracy w Polsce, złożyła w kancelarii Ministerstwa Zdrowia oryginały i kopie dokumentów niezbędnych do uzyskana prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Były to:

 • dyplom zawodowy;
 • kilka certyfikatów specjalistycznych;
 • akt małżeństwa.

Pracownica kancelarii nie poświadczyła pieczęcią listy złożonych dokumentów, uzasadniając odmowę brakiem takiej konieczności.

Jak twierdzi dentystka, oryginały dokumentów zaginęły w Ministerstwie Zdrowia, a bez ich przedstawienia w okręgowej izbie lekarskiej nie mogła otrzymać dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Oryginałów dokumentów nie odnaleziono, i nie ma pewności czy trafiły do Ministerstwa Zdrowia, ale sprawa została załatwiona po myśli dentystki z Ukrainy. Okazuje się, że nie trzeba było przy tym naginać prawa. Otóż, zgodnie z przepisami wprowadzonymi po wybuchu wojny w Ukrainie, do wydania tymczasowego pwz lekarzom i lekarzom dentystom z tego państwa, nie są wymagane oryginały dokumentów.

Wydawanie pwz bez oryginałów dokumentów. Procedura 

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber zapewnił, że minister zdrowia wydał zgodę na samodzielne wykonywanie zawodu lekarza dentysty przez Ukrainkę na podstawie potwierdzonych kopii dokumentów.

Wiceminister wyjaśnił przy okazji w jaki sposób przebiega proces przyznawania pwz obywatelom z Ukrainy.

Zasady są takie:

 • Dzięki ułatwieniom formalnym wprowadzonym, ze względu na wojnę w Ukrainie, lekarze z tego państwa, którzy przekraczają polską granicę począwszy od 24 lutego 2022 r., nie muszą posiadać oryginałów dokumentów potwierdzających umiejętności i uprawnienia zawodowe. W ich przypadku wystarczą niebudzące wątpliwości kopie (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu).
 • Okręgowa rada lekarska przyznaje cudzoziemcowi warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty, według zasad opisanych w art. 7 ust. 13 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731 oraz 1733).
 • Okręgowa rada lekarska przyznaje warunkowe pwz w ciagu siedmiu dni od dnia otrzymania decyzji, określonej w ust. 12 art. 7. wskazanej ustawy.
 • W dokumencie, poświadczającym pwz, zamieszczona powinna być informacja, że jest to prawo warunkowe. Powinna widnieć też adnotacja czy lekarz albo lekarz dentysta wykonuje zawód samodzielnie, czy pod nadzorem lekarza albo lekarza dentysty posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty.
 • W przypadku odmowy przyznania warunkowego pwz okręgowa rada lekarska musi niezwłocznie poinformować o tym fakcie ministra zdrowia, wskazując przyczyny takiego rozstrzygnięcia.
 • Samorząd lekarzy i lekarzy dentystów nie powinien uzależniać wydania pwz od przedstawienia przez wnioskodawcę oryginalnych dokumentów, bo decyzję w tym względzie podejmuje minister zdrowia.
 • Lekarze z Ukrainy w czasie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego będą musieli dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię złożonych wcześniej dokumentów.