Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej, istnieje jedynie przepis definiujący pojęcie osoby wykonującej zawód medyczny.

Przepisy tej ustawy za osobę wykonującą zawód medyczny uznają zarówno osobę uprawnioną do udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie oddzielnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych, jak i osobę legitymizującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. które służą diagnozie, opiece oraz - w miarę możliwości - leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia.

Pierwsza grupa, obejmująca zawody regulowane, dotyczy osób których status jest określony ustawowo. Należą do niej np. lekarze, pielęgniarki i położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni, felczerzy, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni.

Druga grupa, obejmująca zawody nieregulowane, dotyczy osób, które na gruncie obowiązującego prawa takiego uregulowania nie posiadają.

Należą do niej np. asystentki dentystyczne, dietetycy, logopedzi, ortoptystki, protetycy słuchu, technicy dentystyczni, specjaliści do spraw techniki dentystycznej.

Źródłem poznania zawodów i wykonywanych czynności, oprócz uregulowań ustawowych niektórych zawodów, jest rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 7 listopada 2016 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności i niezależnie do przeznaczenia jest jedynym hierarchiczne usystematyzowanym zbiorem wszystkich regulowanych lub nieregulowanych zawodów i specjalności.

****

Zawód
Zawód jest określonym zespołem czynności wyodrębnionych w ramach społecznego podziału pracy, który wykonywany przez jednostkę stale lub dorywczo wymaga odpowiednich kwalifikacji zawodowych. 

Specjalności
Zawód może dzielić się na specjalności, które są wynikiem podziału pracy w ramach zawodu i zawierają część czynności o podobnym charakterze, wymagającym dodatkowej wiedzy i umiejętności, które zostały zdobyte w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki zawodowej.
 

Zadania zawodowe
Zadaniami zawodowymi jest układ czynności zawodowych, którego celem działania jest określony wytwór, usługa lub decyzja, do których wykonania niezbędne są kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje zawodowe, określane również jako kompetencje twarde, jest to zasób wiedzy, umiejętności i doświadczenia potrzebny do realizacji składowych zadań zawodowych. Wynikają one z określonych dokumentów (świadectw, dyplomów, zaświadczeń) pozwalających stwierdzić, że legitymujący się nimi człowiek ma odpowiednie kompetencje.