• Kwalifikacje lekarzy dentystów podlegają automatycznemu uznaniu w innych państwach członkowskich UE na podstawie praw nabytych
 • Zaświadczenia o kwalifikacjach wydają na wniosek zainteresowanego lekarza dentysty ORL
 • Rodzaj wydanych zaświadczeń uzależniony jest od roku rozpoczęcia studiów stomatologicznych. Cezurą jest rok akademicki 2003/2004 

Automatyczne uznawanie kwalifikacji lekarza dentysty

Uzyskane w Polsce kwalifikacje lekarzy dentystów podlegają automatycznemu uznaniu w innych państwach członkowskich UE na podstawie praw nabytych. Warunkiem jest, aby lekarz dentysta faktycznie i zgodnie z prawem wykonywał zawód przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie ostatnich pięciu lat. Takie zasady określa Dyrektywa 2005/36/WE.

Automatyczne uznawanie kwalifikacji, bez konieczności spełnienia tego warunku, obejmuje lekarzy dentystów, którzy rozpoczęli w Polsce studia nie wcześniej niż w roku akademickim 2003/2004. 

Zaświadczenia o wykonywaniu zawodu lekarza dentysty  

Zaświadczenie o tym, że lekarz dentysta faktycznie i zgodnie z prawem wykonywał w Polsce zawód lekarza dentysty przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie ostatnich pięciu lat przed wydaniem zaświadczenia - wydaje ORL, reprezentująca izbę lekarską, do której należy stomatolog. W tym przypadku nie jest konieczne ukończenie studiów w Polsce w roku akademickim 2003/2004 lub później.

Zaświadczenie takie przysługuje lekarzowi dentyście, który:

 • ukończył w Polsce studia, które zostały rozpoczęte przed rokiem akademickim 2003/2004, i uzyskał tytuł lekarza stomatologa albo lekarza dentysty;
 • odbył w Polsce staż podyplomowy lekarza dentysty albo odbył staż podyplomowy poza granicami Polski, który został uznany za równorzędny ze stażem podyplomowym odbywanym w Polsce;
 • złożył z wynikiem pozytywnym Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (dotyczy osób kończących staż podyplomowy po 30 września 2004 r.);
 • wykonywał w Polsce zawód faktycznie i zgodnie z prawem przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie ostatnich pięciu lat przed wydaniem zaświadczenia

Zaświadczenie takie przysługuje także lekarzowi dentyści, który

 • uzyskał w innym niż Polska państwie członkowskim UE kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza dentysty po odbyciu kształcenia nie spełniającego wymogów określonych w art. 34 Dyrektywy 2005/36/WE;
 • wykonywał w Polsce zawód faktycznie i zgodnie z prawem przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie ostatnich pięciu lat przed wydaniem zaświadczenia.

Zaświadczenie stwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lekarza dentysty, który zdał LDEK

Zaświadczenie to wydawane jest lekarzom dentystom, którzy rozpoczęli w Polsce studia w roku akademickim 2003/2004 lub później. 

Zaświadczenie to może otrzymać lekarze dentyści, którzy spełniają następujące warunki:

 • ukończyli w Polsce studia, które zostały rozpoczęte w roku akademickim 2003/2004 lub później, i uzyskał tytuł lekarza dentysty;
 • odbyli w Polsce staż podyplomowy lekarza albo odbyli taki staż poza granicami Polski, który został uznany za równorzędny ze stażem podyplomowym odbywanym w Polsce;
 • zdali Lekarsko - Dentystyczny Egzamin Końcowy.

Udokumentowanie zakończenia studiów

Zaświadczenie potwierdzające odbycie przez lekarza dentystę studiów zgodnych z art. 34 Dyrektywy 2005/36/WE

Zaświadczenie to może otrzymać lekarz dentysta, którzy rozpoczął w Polsce studia w roku akademickim 2003/2004 lub później.

Zaświadczenie to potwierdza, że lekarz dentysta uzyskał w Polsce dyplom z tytułem lekarza dentysty po odbyciu studiów spełniających wymagania określone w art. 34 Dyrektywy 2005/36/WE.

Tego rodzaju zaświadczenia mogą być wykorzystywane przez lekarzy dentystów, którzy zamierzają uzyskać w innym niż Polska państwie członkowskim UE uprawnienia do odbycia stażu podyplomowego.

Zaświadczenia takie nie potwierdzają, że lekarz dentysta uzyskał w Polsce pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu.

Zaświadczenie to wydawane jest lekarzowi dentyście, który:

 • ukończył w Polsce studia, rozpoczęte w roku akademickim 2003/2004 lub później i uzyskał tytuł lekarza dentysty;
 • nie odbył lub nie ukończył odbywanego w Polsce stażu podyplomowego lekarza dentysty;
 • odbył staż podyplomowy poza granicami Polski, który nie został uznany za równorzędny ze stażem podyplomowym odbywanym w Polsce;
 • nie złożył z wynikiem pozytywnym Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.