Konieczność wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 80/2016/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z  29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, wynika z potrzeby aktualizacji we wzorze Wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Narodowym Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 13 ust. 1 i  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zmiana ta uwarunkowana jest wejściem w życie ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493), wprowadzającej zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z  2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Wprowadzona zmiana ma na celu stosowanie aktualnej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Narodowym Funduszu Zdrowia  w  nowym wzorze Wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.

Więcej: nfz.gov.pl