PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Zakaźne odpady medyczne - czas szykować nową teczkę na dokumenty?

11-06-2013, 00:03
Zakaźne odpady medyczne - czas szykować nową teczkę na dokumenty? (fot. PTWP)
Zakaźne odpady medyczne - czas szykować nową teczkę na dokumenty? (fot. PTWP)
Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Czy właściciele gabinetów stomatologicznych, niewątpliwie wytwórcy takich odpadów, powinni spodziewać się nowych obowiązków?

Omawiany projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 95 ust. 13 ustawy o odpadach z grudnia 2012 r. Art. 95 ustawy o odpadach dotyczy unieszkodliwiania odpadów medycznych lub odpadów weterynaryjnych, w szczególności odpadów zakaźnych. Dokument określa:

1) szczegółowy sposób wydawania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych;

2) terminy przekazywania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów  medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych;

3) wzór dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Z pytaniem, czy projekt rozporządzenia stanowi kolejne źródło organizacyjnych problemów gabinetów lekarskich zapytaliśmy mec. Marka Szewczyńskiego, radcę prawnego Naczelnej Izby Lekarskiej.

NIE, ponieważ...

Samo w sobie, projektowane rozporządzenie nie wprowadza żadnych obowiązków dla wytwórców zakaźnych odpadów medycznych (czyli dla podmiotów leczniczych lub lekarzy dentystów wykonujących praktykę zawodową). Projektowane rozporządzenie określa wzór i sposób oraz termin wystawiania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych, którego sporządzenie należy do obowiązków tych posiadaczy zakaźnych odpadów medycznych, którzy je unieszkodliwiają (czyli w praktyce uprawnionych firm, którym wytwórcy odpadów zlecają wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami). Firma utylizująca odpady, na wniosek wytwórcy w omawianym przypadku podmiotu leczniczego lub lekarza dentysty będzie potwierdzać unieszkodliwienie przez termiczne przekształcanie odpadów wytworzonych przez tego wytwórcę wystawiając dokument według wzoru określonego w rozporządzeniu w formie papierowej albo elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego kwalifikowanego).

TAK, ponieważ...

Pewne obowiązki dla lekarzy dentystów jako wytwórców zakaźnych odpadów medycznych związane z dokumentem potwierdzającym unieszkodliwienie zakaźnych odpadów wynikają z przepisów ustawy o odpadach, która stanowi, że:
- posiadacz odpadów, który unieszkodliwia zakaźne odpady medyczne, na wniosek wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych potwierdza unieszkodliwienie odpadów przez termiczne przekształcanie, wydając dokument potwierdzający unieszkodliwienie;
- dokument ten wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych, a drugi właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
W poprzedniej ustawie o odpadach z 2001 r. nie przewidywano przekazywania dokumentów dotyczących unieszkodliwiania ich wytwórcy. Obecnie ten dokument będzie wydawany wytwórcy (np. prowadzącemu praktykę lekarzowi dentyście) oraz str. 2 wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania zakaźnych odpadów medycznych.

POLECAMY W SERWISACH