Polisa musi być dostarczona przez lekarza lub lekarza dentystę (osobiście, pocztą tradycyjną, na adres emailowy), a nie przez towarzystwo ubezpieczeniowe (polisy dostarczone przez ubezpieczycieli nie będą przyjmowane).

Ważne jest także oświadczenie, że dane zawarte we wpisie do rejestru praktyk prywatnych nie uległy zmianie w zakresie:
- adresów do korespondencji,
- adresów udzielania świadczeń zdrowotnych,
- innych danych osobowych lekarza.

Co się stanie gdy formalność ta nie zostanie dopełniona? Reperkusje mogą być naprawdę dotkliwe, bo obejmują nie tylko karę pieniężną, ale także wykreślenie praktyki z rejestru. Dolegliwości te określone zostały w art. 108 ust. 2, art. 107 ust 2 i 3 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.