PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy

ms
04-03-2022, 21:49
Wytyczne Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy Praca w Polsce dla Ukraińców lekarzy i lekarzy dentystów Fot. AdobeStock
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło procedury upraszczające, umożliwiające m.in. lekarzom i lekarzom dentystom, uchodźcom z Ukrainy - podjęcie pracy w zawodzie w Polsce. O regulacje w tym względzie wystąpiło PTS.
  • Ministerstwo Zdrowia przedstawia zasady zatrudniania uchodźców z Ukrainy, będących lekarzami, lekarzami dentystami, pielęgniarkami, położnymi, ratownikami medycznymi.
  • W wielu przypadkach konieczność przedstawienia dokumentacji zastąpiono oświadczeniami.
  • Praca jest na maksymalnie 5 lat.

Prof. Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego była w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia w sprawie określenia zasad umożliwiających, w trybie ekstraordynaryjnym, rozpoczęcie w Polsce pracy w zawodzie przez uchodźców z Ukrainy, będących: lekarzami, lekarzami dentystami, pielęgniarkami, położnymi, ratownikami medycznymi.

Na stronie PTS czytamy:Ministerstwo Zdrowia nie pozostało obojętne na głos środowiska, przekazując komunikat w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce umożliwiając nadanie warunkowego prawa wykonywania zawodu.

Włączenie Naszych Koleżanek i Kolegów z Ukrainy, w obliczu nowej i szybko rozwijającej się sytuacji geopolitycznej, może korzystnie wpłynąć na dostęp do skutecznej i celowanej pomocy w tych sektorach, które będą tego potrzebowały najbardziej. Wszyscy musimy się liczyć z nowymi wyzwaniami stawianymi przed Nami w związku jeszcze niewygasłą pandemią oraz napływem znaczącej liczby osób szukających schronienia w Polsce.

Proponowane ścieżki realizowania obowiązków służbowych przez poszczególne grupy zawodowe

 

Lekarze i lekarze dentyści

Aktualnie dostępna jest ścieżka ubiegania się o zgodę ministra zdrowia na pracę w Polsce w zależności od wykształcenia, znajomości języka polskiego i posiadanych dokumentów:
1) prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce, jeżeli posiadasz następujące dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 1 roku pracy pod nadzorem):
1. a) oświadczenie o znajomości języka polskiego;
2. b) zaświadczenie od podmiotu leczniczego zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;
3. c) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
4. d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;
5. e) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
6. f) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie ma co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt b;
7. g) dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie appostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;
8. h) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – te same warunki co do formy jak w pkt g;
9. i) wydany przez właściwy organ dokument (program odbytego szkolenia specjalizacyjnego) poświadczający, odbycie szkolenia specjalizacyjne odpowiadającego w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 3 miesiącach pracy pod nadzorem):
1. a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
2. b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;
3. c) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
4. d) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie ma co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt b;
5. e) dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie appostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;
6. f) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – te same warunki co do formy jak w pkt e;

3) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu wyłącznie pod nadzorem):
1. a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
2. b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;
3. c) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
4. d) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie ma co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt b;
5. e) dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie appostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;

Dokumenty składa się do Ministra Zdrowia. Udzielenie zgody umożliwia wykonywanie zawodu w Polsce przez maks. 5 lat. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem.

Numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację dot. możliwości zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów:

+48 532 455 016
+48 532 455 018
+48 532 088 025
+48 539 141 292

Pielęgniarki i położne

Rozróżniamy trzy sposoby ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia na pracę w Polsce w zależności od posiadanego wykształcenia, znajomości języka polskiego i posiadanych dokumentów:

1) prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce, jeżeli posiadasz następujące dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 1 roku pracy pod nadzorem):
1. a) oświadczenie o znajomości języka polskiego;
2. b) zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym wykształceniem;
3. c) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
4. d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;
5. e) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
6. f) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie ma co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka lub położna, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt b;
7. g) dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie appostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;

2) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 3 miesiącach pracy pod nadzorem):
1. a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
2. b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;
3. c) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
4. d) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie ma co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarki lub położna, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zgody Polsce;
5. e) dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie appostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;

3) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu wyłącznie pod nadzorem):
1. a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
2. b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;
3. c) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
4. d) dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie appostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;

Dokumenty składa się do Ministra Zdrowia. Udzielenie zgody umożliwia wykonywanie zawodu w Polsce przez maks. 5 lat. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem

Numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację dot. możliwości zatrudnienia pielęgniarek i położnych:
+48 883 840 961
+48 883 840 965
+48 539 147 679
+48 539 141 017

Ratownicy medyczni

Rozróżniamy dwa sposoby ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia na pracę w Polsce w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego i dokumentów potwierdzających dorobek zawodowy:

1) wykonywanie zawodu niezależnie od stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego jeżeli posiadasz następujące dokumenty (praca wyłącznie pod nadzorem):
1. a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
2. b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu ratownika medycznego;
3. c) dyplom wydany poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego lub
4. b) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań zawodowych ratownika medycznego uzyskane w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających udzielenie zgody;

2) wykonywanie zawodu wyłącznie w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego jeżeli posiadasz następujące dokumenty (praca wyłącznie pod nadzorem):
1. a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
2. b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu ratownika medycznego;
3. c) dyplom wydany poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego lub
4. b) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań zawodowych ratownika medycznego nie krócej niż 1 rok, uzyskane w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających udzielenie zgody;

Dokumenty składa się do Ministra Zdrowia. Udzielenie zgody umożliwia wykonywanie zawodu w Polsce przez maks. 5 lat. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem.

Numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację dot. możliwości zatrudnienia ratowników:
+48 882 790 624
+48 532 455 023

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Marzena Dominiak   PTS   Prawo pracy   dentysta  

POLECAMY W SERWISACH

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.