• Ministerstwo Zdrowia przedstawia zasady zatrudniania uchodźców z Ukrainy, będących lekarzami, lekarzami dentystami, pielęgniarkami, położnymi, ratownikami medycznymi.
  • W wielu przypadkach konieczność przedstawienia dokumentacji zastąpiono oświadczeniami.
  • Praca jest na maksymalnie 5 lat.

Prof. Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego była w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia w sprawie określenia zasad umożliwiających, w trybie ekstraordynaryjnym, rozpoczęcie w Polsce pracy w zawodzie przez uchodźców z Ukrainy, będących: lekarzami, lekarzami dentystami, pielęgniarkami, położnymi, ratownikami medycznymi.

Na stronie PTS czytamy:Ministerstwo Zdrowia nie pozostało obojętne na głos środowiska, przekazując komunikat w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce umożliwiając nadanie warunkowego prawa wykonywania zawodu.

Włączenie Naszych Koleżanek i Kolegów z Ukrainy, w obliczu nowej i szybko rozwijającej się sytuacji geopolitycznej, może korzystnie wpłynąć na dostęp do skutecznej i celowanej pomocy w tych sektorach, które będą tego potrzebowały najbardziej. Wszyscy musimy się liczyć z nowymi wyzwaniami stawianymi przed Nami w związku jeszcze niewygasłą pandemią oraz napływem znaczącej liczby osób szukających schronienia w Polsce.

Proponowane ścieżki realizowania obowiązków służbowych przez poszczególne grupy zawodowe

 

Lekarze i lekarze dentyści

Aktualnie dostępna jest ścieżka ubiegania się o zgodę ministra zdrowia na pracę w Polsce w zależności od wykształcenia, znajomości języka polskiego i posiadanych dokumentów:
1) prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce, jeżeli posiadasz następujące dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 1 roku pracy pod nadzorem):
1. a) oświadczenie o znajomości języka polskiego;
2. b) zaświadczenie od podmiotu leczniczego zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;
3. c) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
4. d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;
5. e) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
6. f) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie ma co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt b;
7. g) dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie appostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;
8. h) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – te same warunki co do formy jak w pkt g;
9. i) wydany przez właściwy organ dokument (program odbytego szkolenia specjalizacyjnego) poświadczający, odbycie szkolenia specjalizacyjne odpowiadającego w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 3 miesiącach pracy pod nadzorem):
1. a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
2. b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;
3. c) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
4. d) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie ma co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt b;
5. e) dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie appostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;
6. f) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – te same warunki co do formy jak w pkt e;

3) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu wyłącznie pod nadzorem):
1. a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
2. b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;
3. c) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
4. d) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie ma co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt b;
5. e) dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie appostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;

Dokumenty składa się do Ministra Zdrowia. Udzielenie zgody umożliwia wykonywanie zawodu w Polsce przez maks. 5 lat. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem.

Numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację dot. możliwości zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów:

+48 532 455 016
+48 532 455 018
+48 532 088 025
+48 539 141 292

Pielęgniarki i położne

Rozróżniamy trzy sposoby ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia na pracę w Polsce w zależności od posiadanego wykształcenia, znajomości języka polskiego i posiadanych dokumentów:

1) prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce, jeżeli posiadasz następujące dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 1 roku pracy pod nadzorem):
1. a) oświadczenie o znajomości języka polskiego;
2. b) zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym wykształceniem;
3. c) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
4. d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;
5. e) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
6. f) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie ma co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka lub położna, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt b;
7. g) dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie appostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;

2) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 3 miesiącach pracy pod nadzorem):
1. a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
2. b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;
3. c) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
4. d) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie ma co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarki lub położna, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zgody Polsce;
5. e) dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie appostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;

3) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu wyłącznie pod nadzorem):
1. a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
2. b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;
3. c) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
4. d) dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie appostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;

Dokumenty składa się do Ministra Zdrowia. Udzielenie zgody umożliwia wykonywanie zawodu w Polsce przez maks. 5 lat. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem

Numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację dot. możliwości zatrudnienia pielęgniarek i położnych:
+48 883 840 961
+48 883 840 965
+48 539 147 679
+48 539 141 017

Ratownicy medyczni

Rozróżniamy dwa sposoby ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia na pracę w Polsce w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego i dokumentów potwierdzających dorobek zawodowy:

1) wykonywanie zawodu niezależnie od stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego jeżeli posiadasz następujące dokumenty (praca wyłącznie pod nadzorem):
1. a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
2. b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu ratownika medycznego;
3. c) dyplom wydany poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego lub
4. b) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań zawodowych ratownika medycznego uzyskane w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających udzielenie zgody;

2) wykonywanie zawodu wyłącznie w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego jeżeli posiadasz następujące dokumenty (praca wyłącznie pod nadzorem):
1. a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
2. b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu ratownika medycznego;
3. c) dyplom wydany poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego lub
4. b) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań zawodowych ratownika medycznego nie krócej niż 1 rok, uzyskane w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających udzielenie zgody;

Dokumenty składa się do Ministra Zdrowia. Udzielenie zgody umożliwia wykonywanie zawodu w Polsce przez maks. 5 lat. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem.

Numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację dot. możliwości zatrudnienia ratowników:
+48 882 790 624
+48 532 455 023