Zanim się coś wybuduje, a więc także niepubliczny zakład stomatologiczny trzeba uzyskać wszystkie wymagane prawem zgody. Tak było i tym razem. Zgody były. Rozpoczęła się budowa. Przy niemałym wsparciu środków unijnych inwestycja została zrealizowana. Wówczas zaczęły się problemy.

Podstawowym problemem stało się stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB), który zgodę na budowę dał we wrześniu 2010 r., a po zrealizowaniu inwestycji - wycofał się z niej (luty 2014 r.). Odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nic nie dało, gdyż ten utrzymał w mocy zmienioną decyzję PINB, odmawiającą udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu. Decyzja o takiej treści była konsekwencją postanowienia wojewody z czerwca 2011 r., uchylającego decyzję prezydenta miasta o udzieleniu pozwolenia na budowę budynku.

17 czerwca 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wpłynęła od administratora budynku skarga na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Skarżący zażądał uchylenia rozstrzygnięć organów administracyjnych i wnioskował o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji WINB. Odmowa udzielenia pozwolenia na użytkowanie budynku może spowodować znaczące starty finansowe, bowiem inwestycja została zrealizowana w ramach dofinansowania ze środków unijnych.

Sąd zwrócił uwagę na fakt, że w tym przypadku występują trudne do odwrócenia skutki. Zdaniem Sądu, uchylenie uprzedniej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i o legalnym przystąpieniu do użytkowania, a następnie odmowa udzielenia takiego pozwolenia dla budynku stomatologii może rodzić niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody oraz spowodować trudne do odwrócenia skutki. Tym bardziej, że jak wskazuje strona skarżąca, inwestycja została zrealizowana m.in. z funduszy unijnych, a decyzja o pozwoleniu na użytkowanie jest jednym z dokumentów wymaganych do finalnego rozliczenia dotacji.

Sąd na koniec dodał niestety, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu nie przesądza o losie skargi. Zaskarżona decyzja zostanie poddana odrębnemu badaniu pod kątem zgodności z obowiązującym porządkiem prawnym.

Sygn. akt II SA/Rz 783/14