PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Wynagrodzenie lekarzy i lekarzy dentystów w okresie kwarantanny

Autor: miro • Źródło: ms
16-06-2020, 10:29
Wynagrodzenie lekarzy i lekarzy dentystów w okresie kwarantanny Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko (foto: Fotolia/PTWP)
Czy prowadzone są prace legislacyjne nad nowelizacją art. 4c ustawy antycovidowej w kierunku objęcia wszystkich osób wykonujących zawód lekarza lub lekarza dentysty, a przebywających na obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych zasiłkiem chorobowym w wysokości 100 proc. wynagrodzenia lekarza lub lekarza dentysty – pyta poseł Jarosław Rzepa.

Parlamentarzysta chciał także wiedzieć czy polityka państwa w zakresie wynagradzania lekarzy i lekarzy dentystów w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, zmierza do zróżnicowania sytuacji lekarzy wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów innych niż umowa o pracę, w szczególności przy tym samym stopniu zagrożenia zarażeniem?

Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w odpowiedzi na pytania posła Jarosława Rzepy przedstawiła szeroki przegląd uregulowań prawnych w tym względzie, dodając na końcu, że kolejnych zmian regulujących wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów nie będzie:
Odnosząc się do sytuacji osób wykonujących zawód medyczny, zauważyć należy, iż ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), zwaną dalej „specustawą” - zawiera rozwiązania dotyczące m.in. zasad ustalania wysokości wynagrodzenia / zasiłku chorobowego dla osób wykonujących zawody medyczne za czas niezdolności do pracy spowodowanej wirusem SARS-CoV-2.

Na podstawie obowiązujących przepisów tj. art. 4c specustawy: „W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,  wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.”

Powyższy przepis znajduje zatem zastosowanie zarówno w przypadku pracownika, jak też osoby zatrudnionej w podmiocie leczniczym na podstawie umowy cywilnoprawnej, jeżeli zajdzie sytuacja, o której mowa w tym przepisie.

Podkreślenia wymaga, że art. 4c specustawy będzie zastosowany do obliczenia wysokości zasiłku chorobowego osoby wykonującej zawód medyczny, ale wyłącznie jeżeli jest ona ubezpieczona.

W przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej zasiłek chorobowy zostanie wypłacony osobie, która dobrowolnie opłacała składki na ubezpieczenie chorobowe zgodnie z przepisami ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

POLECAMY W SERWISACH