• Senacka Komisja Zdrowia wprowadziła kilkanaście poprawek do projektu nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych
  • Część poprawek skutkować ma zmianą wysokości współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych (o 0,25 pkt.)
  • Zaproponowano powiązanie zasad wynagradzania pracowników innych, niż pracownicy działalności podstawowej, ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym
  • Zaproponowano nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy i nowe wysokości współczynników pracy

Senatorowie zaproponowali kilkanaście poprawek. Przyjęto m.in. poprawkę senator Agnieszki Gorgoń-Komor, która zamienia określenie stażysta na lekarz-stażysta, tak jak to jest używane w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty.

Komisja poparła też poprawki senator Alicji Chybickiej. Pierwsza ma zapobiegać dysproporcjom w wynagrodzeniu osób zatrudnionych na tym samym stanowisku, w różnych placówkach, ale tego samego podmiotu leczniczego. Druga - zawęża obowiązek raportowania do AOTMiT wyłącznie do informacji o wynagrodzeniu pracowników - tak, by nie przekazywać informacji o osobach świadczących usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej albo o podwykonawcach.

Kiedy wzrost wynagrodzeń

Kolejna przyjęta poprawka senator Chybickiej zakłada zobowiązanie pracodawców, by podnosili wynagrodzenie pracowników medycznych i niemedycznych w miesiącu następującym po miesiącu, w którym podnieśli kwalifikacje. Pozostałe poprawki usuwają przepis, który nakłada na strony umowy o pracę - a w praktyce na podmiot leczniczy - zamieszczanie w umowie o pracę informacji o stanowisku zajmowanym przez pracownika.

Dodano zawód - technik farmaceutyczny

Komisja przyjęła również poprawkę dodającą do załącznika ustawy w lp.6 nowy zawód - technik farmaceutyczny. Opowiedziała się też za dodaniem w załączniku do ustawy w lp. 2, w kategorii osób z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskimi i specjalizacją, również osoby posiadające certyfikat specjalisty terapii uzależnień.

Wyższe współczynniki pracy

Przyjęto też blok 10 poprawek, które zmieniają wysokość współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wyszczególnionych w załączniku do ustawy. W każdej z grup współczynnik pracy wzrasta o 0,25 punktu.

Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych oraz niektórych innych ustaw przewiduje przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Te z największym doświadczeniem zawodowym zrównane zostaną pod względem współczynnika pracy z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Podniesiono też współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych oraz okołomedycznych, co skutkować ma wzrostem kwot najniższych wynagrodzeń zasadniczych.

Podział na grupy zawodowe

Zaproponowano nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy i nowe wysokości współczynników pracy, zgodnie ze stanowiskiem zespołu trójstronnego z listopada 2021 r.

Skala podwyżek wynagrodzeń

Planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą dla lekarzy specjalistów I stopnia - 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II stopnia - 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł). Najniższe wynagrodzenie zasadnicze opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1097 zł (wzrost z 3772 zł do 4870 zł).

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem ma wzrosnąć o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).

Wynagradzanie pracowników innych, niż działalności podstawowej

W nowelizacji zaproponowano powiązanie określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych, niż pracownicy działalności podstawowej, ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie. 

Ocena Ministerstwa Zdrowia zaproponowanych podwyżek

- Ustawą tą (...) doceniamy zaangażowanie, doświadczenie i wykształcenie, doceniamy umiejętności i kompetencje osób, wykonujących zawody medyczne i osób zaangażowanych w udzielanie świadczeń zdrowotnych" - powiedział na posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Jak dodał, w zależności od grup podwyżki będą się mieścić w przedziale od 17 do 41 procent. - Średnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 30 procent - zapowiedział. Podwyżki płacy minimalnej w drugim półroczu 2022 r. dla pracowników ochrony zdrowia mają kosztować 7,2 mld zł.