PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Wymogi związane z uruchomieniem aparatury rtg

Autor: miro • Źródło: ms
04-02-2015, 08:02
Wymogi związane z uruchomieniem aparatury rtg Rtg w gabinecie stomatologicznym (foto: sxc.hu)
O zezwolenie na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej należy udać się do Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego. Ten stawia niełatwe do spełnienia warunki.

Pamiętać trzeba, że ten kto, bez wymaganego zezwolenia, podejmuje działalność polegającą na stosowaniu źródeł promieniotwórczych - podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym wykroczenie.

Wydanie zezwolenia jest decyzją administracyjną. Warunkiem uzyskania takowej jest spełnienie wymagań m.in. wskazanie inspektora ochrony radiologicznej - osoby posiadającej aktualne uprawnienia.

* W pracowni rentgenowskiej powinny znajdować się środki ochrony indywidualnej dla pracowników i pacjentów, dobrane odpowiednio do typu zainstalowanych aparatów rentgenowskich i rodzaju wykonywanych badań lub zabiegów radiologicznych.
* Należy dokonać także zaliczenia osób zatrudnionych w pracowni rentgenowskiej do odpowiednich kategorii narażenia.
* Drzwi do pracowni rentgenowskiej powinny być oznakowane tablicą informacyjną ze znakiem ostrzegawczym przed promieniowaniem jonizującym.
* W pracowni rentgenowskiej powinna znajdować się informacja o konieczności powiadamiania rejestratorki i operatora aparatu rentgenowskiego o ciąży pacjentki.
* Nowo instalowane urządzenia radiologiczne i programy komputerowe z nimi współpracujące powinny podlegać testom odbiorczym przeprowadzanym po instalacji.

W pracowni powinny być przechowywane:
- decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzającej spełnienie warunków sanitarno - higienicznych w przypadku gabinetów stomatologicznych z domontowywanym aparatem rentgenowskim;
- protokoły pomiarów dozymetrycznych;
- orzeczenia lekarskie stwierdzające dopuszczenie pracowników do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące (wydane przez uprawnionego lekarza);
- instrukcje pracy z aparatem rentgenowskim ustalające szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów;
- dokumentacja projektowa pracowni rentgenowskiej;
- obliczenia osłon stałych dla aparatów rentgenowskich zainstalowanych w pracowni;
- dokumentacja techniczna aparatu rentgenowskiego;
- instrukcja obsługi aparatu rentgenowskiego;.
- dokumenty potwierdzające spełnienie testów akceptacyjnych przez urządzenia radiologiczne;
- zakładowy plan postępowania awaryjnego,
- program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
- program szkoleń pracowników zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie jonizujące opracowany przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz dokument potwierdzający jego realizację,
- protokół odbioru wentylacji w pracowni i ciemni (protokół badania krotności wentylacji mechanicznej);
- zbiór przepisów prawnych dotyczących ochrony radiologicznej i zasad stosowania źródeł promieniowania jonizującego w medycynie.

Stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz uruchomienie pracowni, w których mają być zastosowane źródła promieniowania jonizującego, wymaga zezwolenia (na podstawie ustawy z 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 264).

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH