Pamiętać trzeba, że ten kto, bez wymaganego zezwolenia, podejmuje działalność polegającą na stosowaniu źródeł promieniotwórczych - podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym wykroczenie.

Wydanie zezwolenia jest decyzją administracyjną. Warunkiem uzyskania takowej jest spełnienie wymagań m.in. wskazanie inspektora ochrony radiologicznej - osoby posiadającej aktualne uprawnienia.

* W pracowni rentgenowskiej powinny znajdować się środki ochrony indywidualnej dla pracowników i pacjentów, dobrane odpowiednio do typu zainstalowanych aparatów rentgenowskich i rodzaju wykonywanych badań lub zabiegów radiologicznych.
* Należy dokonać także zaliczenia osób zatrudnionych w pracowni rentgenowskiej do odpowiednich kategorii narażenia.
* Drzwi do pracowni rentgenowskiej powinny być oznakowane tablicą informacyjną ze znakiem ostrzegawczym przed promieniowaniem jonizującym.
* W pracowni rentgenowskiej powinna znajdować się informacja o konieczności powiadamiania rejestratorki i operatora aparatu rentgenowskiego o ciąży pacjentki.
* Nowo instalowane urządzenia radiologiczne i programy komputerowe z nimi współpracujące powinny podlegać testom odbiorczym przeprowadzanym po instalacji.

W pracowni powinny być przechowywane:
- decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzającej spełnienie warunków sanitarno - higienicznych w przypadku gabinetów stomatologicznych z domontowywanym aparatem rentgenowskim;
- protokoły pomiarów dozymetrycznych;
- orzeczenia lekarskie stwierdzające dopuszczenie pracowników do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące (wydane przez uprawnionego lekarza);
- instrukcje pracy z aparatem rentgenowskim ustalające szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów;
- dokumentacja projektowa pracowni rentgenowskiej;
- obliczenia osłon stałych dla aparatów rentgenowskich zainstalowanych w pracowni;
- dokumentacja techniczna aparatu rentgenowskiego;
- instrukcja obsługi aparatu rentgenowskiego;.
- dokumenty potwierdzające spełnienie testów akceptacyjnych przez urządzenia radiologiczne;
- zakładowy plan postępowania awaryjnego,
- program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
- program szkoleń pracowników zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie jonizujące opracowany przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz dokument potwierdzający jego realizację,
- protokół odbioru wentylacji w pracowni i ciemni (protokół badania krotności wentylacji mechanicznej);
- zbiór przepisów prawnych dotyczących ochrony radiologicznej i zasad stosowania źródeł promieniowania jonizującego w medycynie.

Stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz uruchomienie pracowni, w których mają być zastosowane źródła promieniowania jonizującego, wymaga zezwolenia (na podstawie ustawy z 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 264).