KS NRL uczyniła to już 4 listopada 2019 r. 

W przepisach istotne są art.20 i art.21 wskazanej ustawy.

Do 22 września 2021 r. kierownicy jednostek organizacyjnych mają:

- dostosować programy zapewnienia jakości do wymagań określonych w przepisach art. 7 ust. 2a i 2b ustawy:
2a. Program zapewnienia jakości obejmuje w szczególności:
1) podział między pracownikami jednostki organizacyjnej odpowiedzialności oraz zadań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
2) sposób realizacji wymagań dotyczących funkcjonowania, konserwacji i utrzymania źródeł promieniowania jonizującego oraz dotyczących wyposażenia związanego z tymi źródłami;
3) sposób zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych przed uszkodzeniem, kradzieżą i dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych;
4) system zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych.
2b. W jednostce ochrony zdrowia obejmuje również:
1) systematycznie planowane i wykonywane działania konieczne dla zapewnienia ochrony radiologicznej osób poddawanych ekspozycjom medycznym, o których mowa w art. 33a, w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wy-stąpienia i skali ekspozycji niezamierzonych lub narażeń przypadkowych;
2) wdrożenie wewnętrznego systemu rejestracji i analizy zdarzeń obejmujących lub potencjalnie obejmujących ekspozycje niezamierzone lub narażenia przypadkowe, odpowiednio do zagrożenia powodowanego przez działalność wykonywaną przez tę jednostkę;
4) w sytuacji ekspozycji niezamierzonej lub narażenia przypadkowego – przygotowanie informacji dla lekarza kierującego oraz lekarza prowadzącego, a także pacjenta lub jego przedstawiciela, o ekspozycji niezamierzonej lub narażeniu przypadkowym oraz o wynikach analizy tej ekspozycji lub tego narażenia

- kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących w dniu wejścia w życie ustawy działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 11 opracują system zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych:
1) dokonają analizy zagrożeń,
2) dostosują zakładowy plan postępowania awaryjnego do wymagań określonych w przepisach ustawy,
3) prześlą wojewodzie, właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności związanej z narażeniem, zakładowy plan postępowania awaryjnego wraz z wynikami analizy zagrożeń.
Art. 86g. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres analizy zagrożeń dokonywanej przez kierownika jednostki organizacyjnej.
29 czerwca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 25 maja 2021 r. w sprawie zakresu analizy zagrożeń wynikających z działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz formy przedstawiania wniosków z analizy zagrożeń (Dz. Z 2021 r., poz. 1059).
Spełnienie tych wymogów polegać będzie więc w pierwszym rzędzie na wytworzeniu dodatkowych dokumentów oraz przesłanie dwóch z nich urzędom wojewódzkim.

Wzory takich dokumentów opracowała OIL w Krakowie. Są to:

Program szkolenia

Zakładowy plan postępowania awaryjnego

Wnioski z analizy zagrożeń w gabinecie stomatologicznym

 Art.86 d ustawy Prawo atomowe w ust 2 stanowi, że kierownik jednostki organizacyjnej dokonuje analizy zagrożeń, jakie mogą mieć miejsce w związku z działalnością wykonywaną przez jednostkę organizacyjną, uwzględniając kategoryzację zagrożeń oraz przepisy wydane na podstawie art. 86g, oraz sporządza wnioski z tej analizy.

Art.86 d ustawy Prawo atomowe w ust  5 - kierownik jednostki organizacyjnej przesyła wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce wykonywania przez jednostkę organizacyjną działalności związanej z narażeniem zakładowy plan postępowania awaryjnego wraz z wnioskami z analizy zagrożeń, o której mowa w ust. 2, niezwłocznie po ich sporządzeniu lub aktualizacji.

Do urzędu wojewódzkiego przesyłać należy zakładowy plan postępowania awaryjnego (dok. 2)  wraz z wnioskami analizy i zagrożeń (dok. 3).

źródło: KS NRL