PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Współczynnik korygujący wycenę świadczeń stomatologicznych dla dzieci: 1,5.

ms
28-06-2019, 15:06
Współczynnik korygujący wycenę świadczeń stomatologicznych dla dzieci: 1,5. Wyższa wycena świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży (foto: pixabay)
Prezes NFZ podwyższył współczynnik korygujący wycenę świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do wartości 1,5.

Zarządzenie prezesa NFZ, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne ma na celu poprawę dostępności do świadczeń udzielanych dzieciom w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż., świadczenia stomatologiczne wykonywane w dentobusie (współczynnik korygujący wzrósł z 1,3 do 1,5).

Szacowany wzrost kosztów finansowania świadczeń stomatologicznych w związku z wprowadzoną zmianą wyniesie w II półroczu 2019 r. ok. 36,75 mln. zł., co w skali roku daje 73,5 mln zł.

ZARZĄDZENIE Nr  76/2019/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z 27 czerwca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju leczenie stomatologiczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu  Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, zmienionym zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., w § 12 ust. 3:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  dzieciom do ukończenia 18. roku życia w ramach zakresów: świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz świadczenia udzielane w dentobusie wprowadza się współczynnik korygujący wycenę punktową świadczenia, określoną w katalogu świadczeń stomatologicznych – 1,5;”;

2) uchyla się pkt 3.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych  do dnia 1 lipca 2019 r.

(uwaga § 4 został usunięty zarządzeniem Nr 84/2019/DSOZ, zapewne chodzi o pomyłkę "do dnia 1 lipca 2019 r."). 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku.

 

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Operacyjnych

Adam Niedzielski

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dentobus   stomatologia dziecięca  

POLECAMY W SERWISACH