• Składanie wniosków o przyznanie świadczenia kompensacyjnego (opłata 300 zł) możliwe będzie nie dłużej niż w ciągu trzech lat od wystąpienia zdarzenia
  • Maksymalna wysokość świadczenia kompensacyjnego to 200 tys. zł
  • Wprowadzono dwuinstancyjny pozasądowy system rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych obsługiwany przez Rzecznika Praw Pacjenta

Nowy system rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych 

W ustawie przewidziano wprowadzenie dwuinstancyjnego pozasądowego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych obsługiwanego przez Rzecznika Praw Pacjenta, w miejsce obecnych wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, a także powołanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

System rekompensat za szkody bez orzekania o winie będzie zapewniał - zdaniem autorów regulacji - szybszą i sprawniejszą wypłatę świadczeń niż w postępowaniach przed komisjami wojewódzkimi lub w postępowaniach sądowych.

W obecnych warunkach ekonomicznych, społecznych i organizacyjnych zdecydowano o objęciu systemem pozasądowych rekompensat szkód związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w szpitalach. Rozważenie możliwości rozszerzenia działalności Funduszu Kompensacyjnego powinno następować z biegiem czasu.

Jaka wysokość świadczenia kompensacyjnego

Zgodnie z ustawą składanie wniosków o przyznanie świadczenia kompensacyjnego będzie możliwe w terminie roku od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu medycznym, nie dłużej niż do trzech lat od wystąpienia zdarzenia. Złożenie wniosku ma podlegać opłacie w wysokości 300 zł.

Ustawa określa zakres możliwej wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu poszczególnych kategorii zdarzeń medycznych. W przypadku zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym będzie mógł wynieść od 2 tys. zł do 200 tys. zł; uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia - od 2 tys. zł do 200 tys. zł; śmierci pacjenta - od 20 tys. zł do 100 tys. zł.