• Wielkopolskiej Izby Lekarskiej wydała stanowisko w sprawie zniesienia obowiązkowego stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów.
  • W jej ocenie to szkodliwa decyzja, która przyniesie negatywne  skutki dla całego systemu ochrony zdrowia.
  • Dla studentów medycyny i stomatologii staż podyplomowy jest szansą uzyskania praktycznych umiejętności zawodowych, gdyż w obecnym systemie nie ma możliwości pełnej realizacji programu studiów.
  • Wdrożenie likwidacji stażu podyplomowego musi poprzedzać gruntowna restrukturyzacja programów kształcenia.

 Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej skrytykowała plan likwidacji stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów. Wdrożenie w życie propozycji Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych przez Ministerstwo Zdrowia przyniesie negatywne skutki dla całego systemu ochrony zdrowia.

Staż podyplomowy umożliwia naukę samodzielnego wykonywania zawodu

Staż podyplomowy jest integralnym elementem procesu edukacji lekarzy i lekarzy dentystów. Właśnie staż pozwalającym na zdobycie kluczowych dla samodzielnej pracy umiejętności. Likwidacja stażu nie może się odbyć bez  reformy programu nauczania na uniwersytetach medycznych. Aby tego typu zmiana mogła być wprowadzona, można ją rozważać dopiero dla roczników dopiero rozpoczynających nauczanie w przyszłym naborze, którego tok studiów musiałby w pełni zostać przystosowany do planów likwidacji stażu podyplomowego lub skrócony o rok zgodnie z pierwotnymi założeniami.

 Wielkopolska Izba Lekarska protestuje też przed niekonsultowaniem takich zmian ze środowiskiem medycznym. Najlepszą drogą dla stworzenia odpowiednich reform w toku kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów jest praca w zespołach czterostronnych z udziałem przedstawicieli uczelni, izb lekarskich, Ministerstwa Zdrowia oraz reprezentantów studentów, podkreślają samorządowcy z Wielkopolski.

Za mało kadry akademickiej do kształcenia lekarzy

W porównaniu z tempem wzrostu liczby studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, bardzo wolno zwiększa się liczba wykwalifikowanej kadry akademickiej. To niestety pogłębiać jeszcze będzie trudności w tworzeniu korzystnych relacji uczeń-nauczyciel, które skutkują efektywnym przekazywaniem wiedzy zawodowej, praktycznej nauki postaw i etyki zawodu medycznego. Nie można zapominać, że epidemia SARS-CoV-2 spowodowała znaczne ograniczenia w praktycznej nauce zawodu w czasie zajęć klinicznych. Z powodu braku możliwości pełnej realizacji programu studiów studenci, właśnie w stażu podyplomowym widzą szansę uzyskania praktycznych umiejętności zawodowych.

Staż podyplomowy jest jedyną okazją, przed rozpoczęciem samodzielnej pracy zawodowej, na poznanie warunków pracy w jednostkach innych niż akademickie. To moment, w którym absolwenci poznają specyfikę pracy na różnorodnych oddziałach i mogą skonfrontować swoje plany dotyczące specjalizacji z rzeczywistością. Dzięki temu doświadczeniu mogą świadomie podjąć decyzje o swojej dalszej ścieżce zawodowej. Jest to również czas włączenia młodych lekarzy w działalność Izb Lekarskich, którego usunięcie tworzy nieodwracalną w przyszłości szkodę na integralności stanu lekarskiego.

Mało przydatna nauka praktycznych umiejętności na  studiach

Zadania powierzane studentom na uniwersytetach w ramach nauczania klinicznego na 6-tym roku  niejednokrotnie polegają na powielaniu już wykonanych czynności czy odtwórczym analizowaniu już podjętych decyzji, często w wieloosobowych grupach. W takich warunkach nie są możliwe ani wejście w relacje lekarz-pacjent, ani nauka samodzielnego zbierania wywiadu, czy przeprowadzania badań.

Trudno mówić o praktycznej nauce zawodu bez wykonywania obowiązków wynikających z pracy w tym zawodzie. Te założenia potwierdzają wyniki ankiety, w której na 1075 ankietowanych studentów, 986 wypowiedziało się krytycznie o nauczaniu praktycznych umiejętności na studiach. Ponadto, mniej niż 8 proc. ankietowanych przez Wielkopolską Izbę Lekarską młodych lekarzy określiło, że studia przygotowały ich do wykonywania czynności praktycznych w zawodzie.

Ostatni rok studiów nadal nie przygotowuje do bezpośredniego rozpoczęcia samodzielnej pracy zawodowej lekarza, która nigdy nie będzie w pełni odwzorowana w warunkach symulacji. Staż podyplomowy pozwala na poznanie obecnego systemu ochrony zdrowia w Polsce, którego realia są odmienne niż te panujące w jednostkach akademickich. Naraża się przy tym pacjentów na obniżenie poziomu opieki zdrowotnej, a lekarzy i lekarzy dentystów na zagrożenia związane z odpowiedzialnością zawodową, cywilną, jak również karną.

Potrzebna gruntowna reforma programu  kształcenia 

Według obowiązującego prawa wiele najbardziej podstawowych procedur medycznych może być wykonywana tylko przez lekarza. Wymienić tutaj można m.in.: badanie pacjenta, udzielanie informacji pacjentowi i jego rodzinie, dokonywanie wpisów w historii choroby. Brak jasno określonych prawem czynności, które studenci mogą wykonywać w stosunku do pacjenta samodzielnie lub pod nadzorem czy konsultacją z lekarzem tworzy fikcyjne środowisko nauki praktycznej. Postulujemy, aby wdrożenie odpowiednich rozwiązań prawnych poprzedzało gruntowną restrukturyzację w programach kształcenia.