• Każdy pacjent ma prawo uzyskać dokumentację medyczną ze szpitala albo z przychodni
  • Chcąc otrzymać wspomniane dokumenty, należy złożyć odpowiedni wniosek do podmiotu leczniczego, który je przechowuje
  • Co ważne, pierwsza kopia dokumentacji medycznej musi być przekazana bezpłatnie - ta zasada pozostaje niezmiennea
  • Natomiast za każdym kolejnym powieleniem placówka pobiera opłatę. Jakie opłaty obowiązują od 1 czerwca? Tabelę opłat podała organizacja Pracodawcy Zdrowia

Opłata za papierową kopię dokumentacji medycznej droższa niż za informatyczny nośnik danych

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną  pacjentowi,  jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie przez pacjenta upoważnionej.

Najważniejszą zasadą odpłatności za dokumentację medyczną jest to, że pierwsza kopia musi być udostępniana pacjentowi za darmo. Jednak przy kolejnym wniosku, bez opłat pozostanie tylko ta część dokumentacji, której wcześniej pacjent nie otrzymał.

Co ważne, podmiot leczniczy za każde dodatkowe udostępnienie tych samych dokumentów może pobierać opłatę. Jak podają Pracodawcy Zdrowia,  organizacja skupiająca zarówno świadczeniodawców podstawowej, jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej, od 1 czerwca obowiązują następujące opłaty za kolejne udostępnienie materiałów w żądanym zakresie:

  • kserokopia lub wydruk (1 strona) – 0,43 zł,
  • wyciąg lub odpis (1 strona) – 12,47 zł,
  • środki komunikacji elektronicznej – 0,00 zł,
  • informatyczny nośnik danych – 2,49 zł.

Tym samym opłata nie przekracza danego poziomu procentowego przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale bieżącego roku. Czyli:

  • 0,002 proc. za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej;
  • 0,00007 proc. za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej oraz
  • 0,0004 proc. za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych.

Co zrobić, by otrzymać dokumentację medyczną?

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na wniosek pacjenta albo osoby do tego uprawnionej. Ów wniosek nie musi być pisemny, może on zostać przekazany także drogą elektroniczną.

Dokumentację medyczną placówki, która zakończyła działalność leczniczą, przejmuje podmiot, który przejął jej zadania.

Formy udostępnienia dokumentacji: