Szereg gabinetów stomatologicznych zatrudnia osoby, które wykonują zawód pomocy dentystycznej. Zatem istnieje potrzeba unormowania funkcjonowania na rynku pracy osób, które już ten zawód wykonują – przekonuje Andrzej Cisło wiceprezes NRL i przewodniczący KS NRL.

Projekt ustawy o wolnych zawodach 

Wśród osób wykonujących zawód pomocy dentystycznej są również osoby, które zbliżają się do wieku emerytalnego a także osoby będące już na emeryturze. Konieczność formalnego uzupełnienia kwalifikacji może de facto doprowadzić do faktycznego wypchnięcia z rynku pracy doświadczonych i dobrze wykwalikowanych pracowników.

Regulacje, uwzględniające istnienie na rynku pracy pomocy dentystycznej, są ważne ze względu na konieczność zapewnienia płynności pracy i prawidłowego funkcjonowania gabinetów zatrudniających pomoce dentystyczne.

Wiceprezes NRL zwraca uwagę na fakt, że w myśl projektowanej ustawy, ci, którzy staną się osobami wykonującymi zawód medyczny (z prawem wpisu do rejestru osób wykonujących taką profesję) będą musieli potwierdzić kwalifikacje poprzez przedstawienie: dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu, potwierdzającego kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego. Dokumenty te powinny być uzyskane w toku kształcenia w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego.

Andrzej Cisło przypomina, że - jak dotychczas - podstawą do wykonywania zawodu pomocy dentystycznej jest odbycie przeszkolenia przez lekarza dentystę oraz posiadanie wykształcenia średniego. Zatem osoby takie nie będą mogły potwierdzić swoich umiejętności stosownym dokumentem, a tym samym nie będą mogły uzyskać wpisu do rejestru osób wykonujących zawód medyczny, w określonym trybie.

W ocenie wiceprezesa NRL istnieje potrzeba unormowania na poziomie przepisów przejściowych do projektowanej ustawy kwestii osób wykonujących zawód pomocy dentystycznej i stworzenie szybkiej ścieżki prawnej pozwalającej tym osobom na uzupełnienie formalnego wykształcenia na poziome asystentki stomatologicznej.

Andrzej Cisło proponuje wprowadzenie takich oto rozwiązań:

Osoby, które w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy wykonują od co najmniej 18 miesięcy nieprzerwanie zawód pomocy dentystycznej mogą uzyskać wpis do rejestru, jako osoby wykonujące zawód asystentki stomatologicznej, po złożeniu wniosku popartego przez jednostkę zatrudniającą i po odbyciu szkolenia uzupełniającego. Program takiego szkolenia uzupełniającego, określić miałby minister zdrowia w rozporządzenia. Tam też miałby być określony krąg podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia szkolenia uzupełniającego. Jednym z takich podmiotów powinna być Naczelna Rada Lekarska.

Więcej wraz z opisem prac legislacyjnych - NRL