Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna nie jest czynnym podatnikiem VAT - korzysta ze zwolnienia podmiotowego.
Spółka została założona przez uniwersytet medyczny. Firma powstała na bazie działającej od lat samofinansującej się jednostki organizacyjnej, nieposiadającej osobowości prawnej, utworzonej przez UM. Konieczność likwidacji NZOZ oraz utworzenia w oparciu o jego majątek spółki kapitałowej wymusiła na uniwersytecie medycznym ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zgodnie z nią:
- uczelnia medyczna nie może być podmiotem leczniczym, ma prawo jedynie utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej (art. 6 ust. 6);
- działające do dnia wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej (do 1 lipca 2011 r.) niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej stały się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych, a podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej w dniu wejścia w życie ustawy miały obowiązek dostosowania swojej działalności do przepisów ustawy do 31 grudnia 2012 r. (przed zmianą ustawy był to termin do 30 czerwca 2012 r.) - art. 205 i 206 ustawy.

Spółka otrzymała w aporcie od UM cały majątek NZOZ, jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a więc nie tylko majątek rzeczowy, ale także markę, doświadczenie, klientów. Od dnia wniesienia NZOZ, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zarówno spółka, jak i UM, są odrębnymi osobami prawnymi, które łączy jedynie powiązanie kapitałowe.

Zgodnie z wpisem w KRS, przedmiotem działalności spółki jest m.in. praktyka lekarska dentystyczna - PKD 86.23.Z.

W ramach zajęć dydaktycznych i badawczych studenci medycyny, pod nadzorem i przy pomocy nauczyciela akademickiego, uczestniczą w wykonywaniu na rzecz i w imieniu spółki świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii.
Uniwersytet udostępnia spółce majątek ruchomy, będący jego własnością, do wyłącznej realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Wszelkie koszty związane z eksploatacją wyposażenia oraz koszty materiałów, narzędzi a także koszty rejestracji pacjentów, utylizacji odpadów medycznych i sprzątania pomieszczeń, w których zadania dydaktyczne i badawcze, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, są wykonywane, ponosi spółka (podmiot leczniczy).
Spółka zobowiązana jest do składania UM kwartalnych sprawozdań dotyczących wydatkowania otrzymanych środków pieniężnych. Uzyskane środki spółka wydatkuje na: zakup materiałów do dydaktyki, wynagrodzenie lekarzy - nauczycieli akademickich, naprawę sprzętu, obsługę rejestracyjną, przy czym otrzymana kwota nie pokrywa rzeczywistych wydatków poniesionych w związku wykonaniem umowy (pozostałe kwoty wydatków spółka pokrywa z własnych środków finansowych).
Spółka wskazała, iż nie jest uczelnią, jednakże jako podmiot leczniczy wykonuje na rzecz UM usługi, które są częścią jego zadań.

Powstało pytanie:
Czy kwota uzyskiwana przez spółkę od UM z tytułu realizacji umowy za obsługę dydaktyczną w zakresie stomatologii, tj. za wykonanie działalności leczniczej w postaci realizacji zadań dydaktycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

W przekonaniu spółki, zgodnie z:
pkt 26 lit. b - zwalnia się od podatku usługi świadczone m.in. przez uczelnie, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;
pkt 29 lit. a lub lit. c - zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26, prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;
pkt 18 - zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Zdaniem władz spółki, świadczone na rzecz uniwersytetu medycznego usługi dydaktyczne korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b; pkt 29 lit. a lub pkt 29 lit. c lub pkt 18 ustawy.

Z taką interpretacją nie zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który na całe szczęście dla spółki przytoczył inną podstawę zwolnienia z VAT. Podstawą tą są uregulowania zawarte w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko - dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa. Usługi wykonywane na rzecz uniwersytetu, wynikające z zawartej umowy, jako ściśle związane z usługami podstawowymi, a więc usługami kształcenia zawodowego, objęte są zwolnieniem od podatku VAT, pod warunkiem, iż są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej a ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu. Czyli de facto Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdził jednak, że zwolnienie z VAT wynika z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy.

Sygnatura akt ITPP2/443-301/13/AW