PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu asystentka dentystyczna

ms
01-10-2013, 08:29
Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu asystentka dentystyczna Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu asystentka dentystyczna foto: infoDENT24.pl
Prezentujemy, krok po kroku, jak powinna przebiegać procedura uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu asystentka dentystyczna. Procedura ta przygotowana została w ramach projektu UEPA i zaakceptowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Zakładany czas na realizację wniosku:

Nie dłużej niż trzy miesiące od dnia przedłożenia niezbędnych dokumentów (w szczególnych przypadkach organ może przedłużyć procedurę o jeden miesiąc). 

W przypadku wnioskodawcy, który odbywa staż adaptacyjny lub przystępuje do testu umiejętności, bieg wspomnianego terminu ulega zawieszeniu do dnia uzyskania przez ministra zdrowia oceny przebiegu stażu adaptacyjnego lub wyniku testu umiejętności.

Uczestnicy procedury:
Wnioskodawca
Minister - Ministerstwo Zdrowia
Jednostka ochrony zdrowia
Państwowa Komisja Egzaminacyjna - Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi

Kto może złożyć wniosek o uznanie kwalifikacji:
Obywatel państwa członkowskiego:
- Unii Europejskiej,
- Konfederacji Szwajcarskiej
- państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
- rezydent długoterminowy WE,

Członek rodziny obywatela UE:
- małżonek obywatela UE,
- bezpośredni zstępny obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
- bezpośredni wstępny obywatela UE lub jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka).


PRZEBIEG PROCEDURY
KROK 1. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu asystentki dentystycznej
Zgodnie z art. 7 Ustawy z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji wszczyna się na wniosek. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje (wykształcenie, doświadczenie zawodowe), sporządzone w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Z chwilą złożenia wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej. Wnioskodawca (Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, rezydent długoterminowy WE, członek rodziny obywatela UE: małżonek obywatela UE, bezpośredni zstępny obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka, bezpośredni wstępny obywatela UE lub jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka, składa wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty bezpośrednio do ministra zdrowia.

POLECAMY W SERWISACH