• Ustawa o zawodach medycznych uregulować ma m.in. kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym w ramach kształcenia podyplomowego.
  • Osoby uwzględnione w ustawie będą podlegać odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki i deontologii zawodowej.
  • Powstanie rejestr monitorujący osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

Zadania, wymagania, kodeks etyki

W ustawie uregulowane mają być m.in. takie kwestie jak:
- zadania zawodowe, do wykonywania których są uprawnione osoby wykonujące zawód medyczny;
- wymagania kwalifikacyjne, niezbędne do wykonywania zawodu medycznego;
- efekty uczenia się, które muszą być osiągnięte w ramach kształcenia zawodowego;
- kodeks etyki i deontologii medycznej.

Rejestr zawodów

Powstać ma rejestr dotyczący tych zawodów. Jego właścicielem i administratorem będzie Centrum e-Zdrowia, natomiast administratorem danych - minister zdrowia. Za zmiany w tym rejestrze będzie odpowiadał wojewoda, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej dany zawód medyczny.

Rejestr będzie miał za zadanie monitorowanie osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego (zapewni m.in. informację o liczbie osób wykonujących zawód medyczny, sposobie wykonywania tego zawodu, o potrzebach kadrowych).

Podnoszenie kwalifikacji z płatnym urlopem

Projekt ustawy ma także uregulować kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym w ramach kształcenia podyplomowego (szkolenie specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne) oraz doskonalenia zawodowego.

Osoby objęte ustawą będą miały obowiązek uczestnictwa w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego realizowanych:
- metodą wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń;
- za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem.

Za udział osoby wykonującej zawód medyczny w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego i kształcenia podyplomowego przyznawane będą punkty edukacyjne.

Osoby wykonujące zawód medyczny zyskają prawo do sześciu dni płatnego urlopu szkoleniowego rocznie na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego. Urlop będzie udzielany na wniosek i za zgodą pracodawcy. Za jego czas pracownik otrzyma wynagrodzenie wyliczane tak jak za urlop wypoczynkowy.  

Osoby ze znaczącym  dorobkiem zawodowym 

Osobom legitymującym się dorobkiem naukowym i posiadającym ukończony kurs lub szkolenie z zakresu obejmującego tematykę kursu kwalifikacyjnego, uznany zostanie ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu kursu kwalifikacyjnego.

Decyzję w tej sprawie podejmować będzie minister zdrowia (na wniosek osoby wykonującej zawód medyczny) na podstawie opinii dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Wnioski o uznanie dorobku, zainteresowane osoby będą składać do CMKP, które sprawdzi pod względem formalnym wniosek i przekaże go do zaopiniowania powołanemu zespołowi ekspertów.

Odpowiedzialność zawodowa 

Osoby wykonujące objęty nową ustawą będą podlegać odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej i deontologii zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu medycznego.

W przypadkach kontrowersji uruchamiane będzie postępowanie obejmujące czynności sprawdzające, postępowanie wyjaśniające, ewentualnie postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej powoływaną przez ministra zdrowia. Komisja ma składać się z 36 członków, powoływanych na czteroletnią kadencję, po dwóch przedstawicieli każdego zawodu oraz czterech przedstawicieli ministra zdrowia.