• Senacka Komisja Zdrowia wniosła 19 poprawek do projektu ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.
 • Wszyscy senatorowie głosowali za poprawkami
 • Przyjęto m.in poprawki, które zmieniają wysokość współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wyszczególnionych w załączniku do ustawy. W każdej z grup współczynnik pracy wzrasta o 0,25 proc..

Poprawki przyjęte. Jakie zmiany wprowadza nowela ustawy

Nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za.

Przyjęto m.in. poprawki mówiące o:

 • zmianie określenia stażysta na lekarz-stażysta, tak jak to jest używane w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty,
 • zapobieganiu dysproporcjom w wynagrodzeniu osób zatrudnionych na tym samym stanowisku, w różnych placówkach, ale tego samego podmiotu leczniczego ,
 • ograniczeniu obowiązku raportowania do AOTMiT wyłącznie do informacji o wynagrodzeniu pracowników - tak, by nie przekazywać informacji o osobach świadczących usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej albo o podwykonawcach,
 • zobowiązaniu pracodawców do podnoszenia wynagrodzenie pracowników medycznych i niemedycznych w miesiącu następującym po tym, w którym podnieśli oni swoje kwalifikacje.
 • usunięciu przepisu, który nakłada na strony umowy o pracę - a w praktyce na podmiot leczniczy - zamieszczanie w umowie o pracę informacji o stanowisku zajmowanym przez pracownika.

Powstaje nowy zawód. Technik farmaceutyczny

Senatorowie przyjęli poprawkę dodającą nowy zawód - technik farmaceutyczny. Opowiedzieli się też się też za dodaniem do kategorii osób z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskimi i specjalizacją, również osoby posiadające certyfikat specjalisty terapii uzależnień. Przyjęto też blok 10 poprawek, które zmieniają wysokość współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wyszczególnionych w załączniku do ustawy. W każdej z grup współczynnik pracy wzrasta o 0,25 proc..

Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych oraz niektórych innych ustaw przewiduje przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Te z największym doświadczeniem zawodowym zrównane zostaną pod względem współczynnika pracy z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Wzrost współczynników pracy. Podwyżki od 1 lipca 

Podniesiono też współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych oraz okołomedycznych, co skutkować ma wzrostem kwot najniższych wynagrodzeń zasadniczych.

Zaproponowano nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy i nowe wysokości współczynników pracy, zgodnie ze stanowiskiem zespołu trójstronnego z listopada 2021 r.

Planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą:

 • dla lekarzy specjalistów I stopnia - 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), 
 • dla lekarzy specjalistów II stopnia - 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł),
 • dla opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem - 1097 zł (wzrost z 3772 zł do 4870 zł).
 • dla ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem - 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł),
 • dla magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją - 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).

W nowelizacji zaproponowano powiązanie określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych, niż pracownicy działalności podstawowej, ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.