• Lekarze dentyści nabrali wątpliwości czy mają uprawnienia do stosowania sedacji płytkiej
  • Lekarze dentyści, którzy nabyli daną umiejętność w ramach szkolenia specjalizacyjnego nie muszą ponownie jej certyfikować - twierdzi Ministerstwo Zdrowia
  • Zakres umiejętności lekarza dentysty obejmuje stosowanie płytkiej sedacji - uważa resort zdrowia

Stosowanie płytkiej sedacji przez lekarzy dentystów

Celem wprowadzenia rozporządzenia ministra zdrowia z 13 czerwca 2023 r. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów było ujednolicenie – dotychczas niesformalizowanych – zasad uzyskiwania certyfikatów przez lekarzy i lekarzy dentystów, stanowiących potwierdzenie nabytej przez nich wiedzy, umiejętności czy też doświadczenia zawodowego.

Z opinii prawnej, zamieszczonej przez OIL w Poznaniu, wynika m.in., że brak uwzględnienia lekarzy dentystów czy też specjalizacji stomatologicznych w poz. 43 załącznika nr 2 do rozporządzenia, określającego kwalifikacje lekarzy i lekarzy dentystów stanowiące warunek ubiegania się o certyfikat umiejętności zawodowych w zakresie sedacji płytkiej - nie oznacza pozbawienia lekarzy dentystów możliwości wykonywania tejże procedury. Należy bowiem uznać, że lekarz dentysta, w ramach odbytego kształcenia, nabył już umiejętności obejmujące jej stosowanie.

W odpowiedzi na pojawiające się pytania lekarzy dentystów, odnoszące się do zapisów obowiązującego od 8 lipca 2023 r. rozporządzenia ministra zdrowia z 13 czerwca 2023 r. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2023 r, poz. 1189), w szczególności w zakresie niezbędnych kwalifikacji pozwalających uzyskać certyfikat umiejętności zawodowych w zakresie sedacji płytkiej - wskazać należy, iż uzyskanie stosownego certyfikatu, czy też posiadanie wymaganych w rozporządzeniu kompetencji uprawniającej do jego otrzymania, nie stanowi niezbędnej przesłanki umożliwiającej lekarzowi dentyście udzielanie świadczeń w zakresie objętym danym certyfikatem.

Standardy kształcenia do wykonywania zawodu 

W załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26 lipca 2016 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 755 ze zm.), określony został standard kształcenia dla lekarzy dentystów obejmujący nabycie konkretnych efektów kształcenia zarówno na poziomie wiedzy jak i umiejętności z zakresu procedur uśmierzania bólu, lęku i stresu w trakcie leczenia stomatologicznego, ujętych w poz.:

  • F.W15. – metody terapeutyczne ograniczania i znoszenia bólu oraz ograniczania lęku i stresu;
  • F.W16. – zasady znieczulenia w zabiegach stomatologicznych i podstawowe środki farmakologiczne;
  • F.U16. – stosowanie odpowiednich leków w czasie i po zabiegu stomatologicznym w celu zniesienia bólu i lęku.

Umiejętności lekarzy dentystów wynikające ze studiów

Już zakres nabytych przez lekarza dentystę w trakcie kształcenia przeddyplomowego umiejętności obejmuje stosowanie płytkiej sedacji w formie łagodzącej napięcie i ułatwiającej współpracę z pacjentem sedacji wziewnej, tj. podania gazu rozweselającego, czyli mieszanki gazów, w której skład wchodzą podtlenek azotu oraz tlen.

Obowiązujący program specjalizacji w dziedzinie najczęściej wykorzystującej sedację płytką, tj. stomatologii dziecięcej, obejmuje zagadnienia związane z opieką stomatologiczną nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie lub fizycznie, z uwzględnieniem współpracy interdyscyplinarnej oraz przygotowania psychologicznego, uspokojenia farmakologicznego, sedacji płytkiej i głębokiej.

Nie ma podstaw do uznania, iż wejście w rozporządzenia ministra zdrowia z 13 czerwca 2023 r. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, mającego na celu przede wszystkim wskazane wyżej ujednolicenie zasad uzyskiwania certyfikatów przez lekarzy i lekarzy, potwierdzających nabycie umiejętności wykraczających poza zakres kształcenia przeddyplomowego, wyłączyło możliwość stosowania w gabinetach stomatologicznych opisanej wyżej sedacji płytkiej przez lekarzy dentystów.