• Skierowane do ogłoszenia rozporządzenie ministra zdrowia z 13 czerwca 2023 r. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, ma zacząć obowiązywać w ciągu 14 dni od publikacji
  • Okazuje się, że w przypadku implantologii stomatologicznej praktycznie każdy stomatolog po pięciu latach pracy miałby prawo przystąpić do szkolenia warunkującego uzyskanie umiejętności
  • W przypadku kwalifikacji w zakresie radiologii szczękowo - twarzowej umiejętność zawodowa dostępna byłaby dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających prawo wykonywania zawodu
  • Jeśli chodzi o umiejętności w zakresie "sedacja płytka" - to w spisie uprawnionych do podjęcia szkolenia w tym zakresie nie ma lekarzy dentystów 

Będą certyfikaty umiejętności zawodowej lekarzy. Dla kogo i na jakich zasadach?

Skierowane do publikacji rozporządzenie w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów zawiera katalog umiejętności zawodowych oraz wykaz kwalifikacji lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mogliby przystępować do certyfikacji tych umiejętności.

Co ten dokument oznacza dla rozwoju zawodowego i wykonywania codziennej pracy lekarza dentysty?

Kwalifikacje w zakresie radiologii szczękowo - twarzowej 

Umiejętność zawodowa: radiologia szczękowo - twarzowa

Wymagane kwalifikacje: lekarz i lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu

Szczęśliwie dla lekarzy dentystów zmieniono warunki uzyskania kwalifikacji, gdyż w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia umiejętność z radiologii szczękowo-twarzowej przypisana została kwalifikacjom lekarza i lekarza dentysty posiadającym tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny. Chodziło o wszystkie specjalności lekarsko - dentystyczne, chirurgię szczękowo - twarzową, radiologię i diagnostykę obrazową.

Teraz umiejętność z radiologii stomatologicznej byłaby dostępna dla wszystkich stomatologów. To ważne, gdyż wiedza ta jest nieodzowna w zasadzie dla każdego lekarza dentysty, prowadzącego praktykę stomatologiczną.

Kwalifikacje w zakresie implantologia stomatologiczna 

Umiejętność zawodowa: implantologia stomatologiczna

Wymagane kwalifikacje: lekarze dentyści posiadający pięcioletni staż pracy związany z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w dziedzinie stomatologii. Oznacza to, że praktycznie każdy stomatolog po pięciu latach pracy miałby prawo przystąpić do szkolenia.

Co z kwalifikacjami w zakresie płytkiej sedacji?

Umiejętność zawodowa: płytka sedacja

Kwalifikacje lekarza i lekarza dentysty posiadającego tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny:

chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna, choroby wewnętrzne, dermatologia i wenerologia, gastroenterologia, gastroenterologia dziecięca, kardiologia, kardiologia dziecięca, pediatria, położnictwo i ginekologia, pulmonologia, radiologia i diagnostyka obrazowa, urologia, urologia dziecięca

Kwalifikacje pozostałych lekarzy i lekarzy dentystów:

lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne po ukończeniu i zaliczeniu 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

W tym zestawieniu najwyraźniej brakuje lekarzy dentystów, a taka sytuacja może oznaczać brak uprawnienia do wykonywania świadczenia!

Sedacja płytka to taka, w której znoszony lęk pacjenta poprzez zastosowanie niskich dawek leków uspokajających. W takich przypadkach interakcja z otoczeniem jest niezakłócona, ponieważ pozostaje pełna świadomość. Pacjent może rozmawiać z personelem medycznym. Czasem może pojawić się lekka senność.

Medycyna estetyczno-naprawcza dla lekarzy i lekarzy dentystów

Umiejętność zawodowa: medycyna estetyczno-naprawcza:

Kwalifikacje: lekarz i lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu

Umiejętność zawodowa: medycyna bólu:

Kwalifikacje: lekarz i lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu

Umiejętność zawodowa: organizacja ochrony zdrowia wojsk

Kwalifikacje: wszystkie specjalności lekarskie i lekarsko-dentystyczne

Umiejętność zawodowa: orzecznictwo lekarskie

Kwalifikacje: wszystkie specjalności lekarskie i lekarsko-dentystyczne

Co z kwalifikacjami w zakresie świadczeń z zakresu endodoncji?

Chyba najbardziej predestynowana działka stomatologii do objęcia szkoleniem w zakresie umiejętności, niestety nie znalazła się w wykazie umiejętności ujętych w rozporządzeniu.

Zasady certyfikowania umiejętności

Lekarze nabywający umiejętności praktyczne w drodze szkolenia specjalizacyjnego, gdzie liczba wykonanych procedur określona w programie specjalizacji jest wystarczająca do uznania ich za umiejętności zawodowe, nie muszą już tych umiejętności potwierdzać ponownie w drodze certyfikacji.

Certyfikat umiejętności zawodowej będzie przyznawać towarzystwo naukowe o zasięgu krajowym prowadzące działalność naukową od co najmniej 5 lat poprzedzających datę złożenia pierwszego wniosku o certyfikację danej umiejętności zawodowej albo państwowy instytut badawczy, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498), uczestniczący w systemie ochrony zdrowia, właściwe dla danej umiejętności zawodowej wpisane do rejestru prowadzonego przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia można przeczytać m.in., że Europejska Unia Lekarzy Specjalistów (UEMS), kierując się zasadą niezależności od wpływów komercyjnych oraz utrzymaniem wysokiego poziomu jakości kształcenia, rekomenduje oddzielenie jednostek prowadzących szkolenie od jednostek przeprowadzających egzaminy końcowe weryfikujące wiedzę i umiejętności po odbytym szkoleniu (rozdzielenie zadań jednostek szkolących od zadań jednostek certyfikujących).

Uprawnienia wynikające z certyfikatów

Należy postawić pytanie czy w nowych okolicznościach brak certyfikatu uniemożliwia realizowanie świadczeń związanych z określoną dziedziną. 

Kolejny problem może powstać gdy NFZ określi w kryteriach kontraktowych wprowadzi w określonych przypadkach konieczność posiadania certyfikatów.