• Ogłoszono rozporządzenie ministra zdrowia z 13 czerwca 2023 r. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, ma zacząć obowiązywać od 7 lipca 2023 r.
  • Okazuje się, że w przypadku implantologii stomatologicznej praktycznie każdy stomatolog po pięciu latach pracy miałby prawo przystąpić do szkolenia warunkującego uzyskanie umiejętności
  • Jeśli chodzi o kwalifikacje w zakresie radiologii szczękowo - twarzowej, to umiejętność zawodowa dostępna byłaby dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających prawo wykonywania zawodu

Opublikowane w Dz. U. pod poz. 1189  rozporządzenie w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów zawiera katalog umiejętności zawodowych oraz wykaz kwalifikacji lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mogliby przystępować do certyfikacji tych umiejętności.

Co ten dokument oznacza dla rozwoju zawodowego i wykonywania codziennej pracy lekarza dentysty?

Kwalifikacje z zakresu radiologii szczękowo - twarzowej

Umiejętność zawodowa: radiologia szczękowo – twarzowa (kod kwalifikacji 046)

Wymagane kwalifikacje: lekarz i lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu

Szczęśliwie dla lekarzy dentystów zmieniono warunki uzyskania kwalifikacji, gdyż w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia umiejętność z radiologii szczękowo-twarzowej przypisana została kwalifikacjom lekarza i lekarza dentysty posiadającym tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny. Chodziło o wszystkie specjalności lekarsko - dentystyczne, chirurgię szczękowo - twarzową, radiologię i diagnostykę obrazową.

Teraz umiejętność z radiologii stomatologicznej byłaby dostępna dla wszystkich stomatologów. To ważne, gdyż wiedza ta jest nieodzowna w zasadzie dla każdego lekarza dentysty, prowadzącego praktykę stomatologiczną.

Kwalifikacje w obszarze implantologia stomatologiczna 

Umiejętność zawodowa: implantologia stomatologiczna (kod kwalifikacji 019)

Wymagane kwalifikacje: lekarze dentyści posiadający pięcioletni staż pracy związany z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w dziedzinie stomatologii. Oznacza to, że praktycznie każdy stomatolog po pięciu latach pracy miałby prawo przystąpić do szkolenia.

Kwalifikacje w zakresie płytkiej sedacji

Umiejętność zawodowa: płytka sedacja (kod kwalifikacji 043)

Kwalifikacje lekarza i lekarza dentysty posiadającego tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny: chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna, choroby wewnętrzne, dermatologia i wenerologia, gastroenterologia, gastroenterologia dziecięca, kardiologia, kardiologia dziecięca, pediatria, położnictwo i ginekologia, pulmonologia, radiologia i diagnostyka obrazowa, urologia, urologia dziecięca

Kwalifikacje pozostałych lekarzy i lekarzy dentystów: lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne po ukończeniu i zaliczeniu 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Sedacja płytka to taka, w której znoszony lęk pacjenta poprzez zastosowanie niskich dawek leków uspokajających. W takich przypadkach interakcja z otoczeniem jest niezakłócona, ponieważ pozostaje pełna świadomość. Pacjent może rozmawiać z personelem medycznym. Czasem może pojawić się lekka senność.

Inne umiejętności dla lekarzy i lekarzy dentystów

Umiejętność zawodowa: medycyna estetyczno-naprawcza (kod kwalifikacji 028):

Kwalifikacje: lekarz i lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu

Umiejętność zawodowa: medycyna bólu (kod kwalifikacji 027)

Kwalifikacje: lekarz i lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu

Umiejętność zawodowa: organizacja ochrony zdrowia wojsk (kod kwalifikacji 040)

Kwalifikacje: wszystkie specjalności lekarskie i lekarsko-dentystyczne

Umiejętność zawodowa: orzecznictwo lekarskie (kod kwalifikacji 041)

Kwalifikacje: wszystkie specjalności lekarskie i lekarsko-dentystyczne

Zasady certyfikowania umiejętności

Lekarze nabywający umiejętności praktyczne w drodze szkolenia specjalizacyjnego, gdzie liczba wykonanych procedur określona w programie specjalizacji jest wystarczająca do uznania ich za umiejętności zawodowe, nie muszą już tych umiejętności potwierdzać ponownie w drodze certyfikacji.

Certyfikat umiejętności zawodowej będzie przyznawać towarzystwo naukowe o zasięgu krajowym prowadzące działalność naukową od co najmniej 5 lat poprzedzających datę złożenia pierwszego wniosku o certyfikację danej umiejętności zawodowej albo państwowy instytut badawczy, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498), uczestniczący w systemie ochrony zdrowia, właściwe dla danej umiejętności zawodowej wpisane do rejestru prowadzonego przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.