Krystyna Barbara Kozłowska RPP domaga się, respektowania prawa pacjenta do wypożyczania oryginału dokumentacji medycznej (prezes NRL Maciej Hamankiewicz polemizuje z Rzecznikiem Praw Pacjenta w kwestii takiego uprawnienia). W piśmie, podpisanym przez prezesa NRL, przeczytać możemy m.in., że w ocenie samorządu lekarskiego przepis art. 27 pkt 3 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie uprawnia pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnione) do dostępu do dokumentacji medycznej poprzez wydanie oryginału (nawet po uzyskaniu pokwitowania odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu).

Krystyna Barbara Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta utrzymuje, że pacjenci jednak mają prawo wypożyczenia oryginałów dokumentacji medycznej. Twierdzi ona, że zgodnie z art. 27 pkt 3 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana m.in. poprzez wydanie jej oryginału (po pokwitowaniu odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu) - jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Krystyna Barbara Kozłowska przypomniała, że w wyroku z 17 listopada 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w pełni podzielił stanowisko Rzecznika i wskazał, że pacjentom przysługuje prawo dostępu do oryginałów dokumentacji medycznej „(...) zakładając racjonalność ustawodawcy nie sposób uznać, że jego celem było zawężenie uprawnień do udostępnienia oryginału dokumentacji jedynie do innych podmiotów, z wyłączeniem najbardziej zainteresowanego jakim jest sam pacjent (…) Takie ograniczenie uprawnień nie wynika bowiem z żadnych innych przepisów. Należy więc uznać, iż z brzmienia przepisu art. 27 ust 3 ustawy wynika, że pacjent ma prawo do żądania wydania oryginałów swojej dokumentacji" (sygn. akt: VII SA/Wa 1893/15). Wyrok ten zapadł już po 1 lipca 2015 r., a więc po dniu gdy WSA w Warszawie wydał w tym względzie wyrok niekorzystny dla pacjentów.

W ocenie RPP, na wyraźne żądanie pacjenta, oryginały jego dokumentacji medycznej należy czasowo udostępnić. Wydanie pacjentowi dokumentacji, zawierającej informacje o jego stanie zdrowia i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych, powinno nastąpić po uzyskaniu podpisu pacjenta pod zobowiązaniem zwrotu dokumentacji po wykorzystaniu.