Najczęstsze przyczyny, które mogą doprowadzić do błędu medycznego przy realizacji teleporady:
- brak wcześniejszego przygotowania do teleporady - udzielanie świadczenia bez wcześniejszego, przypominającego zapoznania się z dokumentacją;
- brak pełnego, koniecznego wywiadu lekarskiego - często spotykana adnotacja „nie badany”;
- bezrefleksyjne kontynuowanie farmakoterapii w ramach systemu „zamawiania recept” - pacjent prosi o receptę, a lekarz bez sprawdzenia skutków działania poprzednio przepisanego leku kolejny raz przepisuje lek;
- brak sprawdzenia skutków zaleconej terapii -  kontynuacja leczenia bez badań kontrolnych;
- odmawianie pacjentowi prawa do wizyty osobistej - pomimo zgłaszania takiej woli przez pacjenta;
- wyręczanie się innym personelem (pielęgniarkami lub rejestratorkami) przy przekazywaniu kodów e-recept oraz zaleceń co do stosowania zaordynowanych leków – jeśli osoba przekazująca informacje popełni błąd obciąży on lekarza;
- błąd przy późniejszym uzupełnianiu dokumentacji - wpisywanie danych do systemu elektronicznego z zapisków ręcznych, po zakończeniu udzielania świadczeń, który może skutkować zapisaniem danych nie temu pacjentowi, do którego należą (zapobiega temu wyposażenie lekarza w urządzenia np. słuchawki, mikrofon, pozwalające na równoczesne prowadzenie rozmowy oraz zapisywanie treści na komputerze.

Zauważyć należy, że lekarz może odpowiadać cywilnie, przed sądem karnym lub dyscyplinarnie za ewentualne niekorzystne dla pacjenta skutki nieodpowiedniego zastosowania lub nadużywania leczenia „na odległość” czy „przez telefon”.  

***
Anna Karkut - prawniczka - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2004r.), absolwentka Podyplomowego Studium Ekonomiki Zdrowia Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowych Studiów Zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku; menedżer jednostek opieki zdrowotnej w dużych podmiotach leczniczych; certyfikowany audytor systemu zarządzania jakością; doświadczony administrator bezpieczeństwa informacji; specjalistka w zakresie doradztwa i szkoleń w zakresie: kontraktowania świadczeń finansowanych ze środków publicznych oraz zasad realizacji i rozliczania umów z NFZ, praw pacjenta, ochrony danych osobowych, zarządzania jakością w opiece zdrowotnej.