• Minimum 15 lat pracy w szczególnych warunkach daje prawo do rekompensaty przy wyliczeniu wysokości emerytury
  • ZUS odmówił kobiecie prawa do rekompensaty, chociaż ubezpieczona przez kilkanaście lat zatrudniona była w pracowni stomatologicznej na stanowisku technika dentystycznego
  • W ocenie sądu, pracę realizowaną na stanowisku technika dentystycznego, należy zaliczyć do pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8 poz.43 ze zm.)

ZUS: technik dentystyczny nie pracuje w warunkach szczególnych 

ZUS odmówił ubezpieczonej, pracującej jako technik dentystyczny, prawa do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych. Wobec takiej decyzji ubezpieczona domagała się przed sądem przyznania prawa do rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych i uwzględnienia jej przy wyliczaniu wysokości przyznanej emerytury.

Czynniki szkodliwe w pracy technika dentystycznego

Czynnikami szkodliwymi, występującymi przy pracy technika dentystycznego w pracowni protetycznej, są przede wszystkim:

  • gips,
  • wosk sztuczny składający się ze związków parafinowych, masy akrylowej,
  • materiał termoplastyczny szelak,
  • pumeks,
  • stal niklowa, bądź kobaltowa i masy osłaniające na bazie krzemianów (stosowane do wytwarzania protez stałych mostów, koron).

Praca technika dentystycznego w pracowni stomatologicznej, wymieniona jest w wykazie A, dział XII, poz. 6 listy stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8 poz.43 ze zm.).

Sądowa analiza warunków pracy technika dentystycznego 

Przeprowadzone w sprawie postępowanie dowodowe wykazało, że ubezpieczona wykonywała stale i w pełnym wymiarze prace w szczególnych warunkach w okresie zatrudnienia w pracowni stomatologicznej na stanowisku technika dentystycznego. Ubezpieczona pracowała wyłącznie przy wytwarzaniu protez dentystycznych i aparatów ortodontycznych.

O ile pracownik stale i w pełnym wymiarze czasu pracy narażony jest na działanie takich samych czynników, na które narażeni są pracownicy innego działu przemysłu (w ramach którego to działu takie same obowiązki zaliczane są do pracy w szczególnych warunkach) - to zróżnicowanie stanowisk pracy musiałoby być uznane za naruszenie zasady równości - ocenił sąd.

W ocenie sądu pracę realizowaną na stanowisku technika dentystycznego, należy zaliczyć do pracy, o jakiej mowa w obejmującym chemię, dziale IV, wykazu A, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8 poz.43 ze zm.).

Tam pod pozycją 17 wymieniono: produkcję i przetwórstwo żywic i tworzyw sztucznych oraz produkcje surowców, półproduktów i środków pomocniczych stosowanych do ich produkcji i przetwórstwa, produkcje wosków i woskoli.

Praca technika dentystycznego w zarządzeniu resortowym

Sąd Okręgowy zwrócił uwagę, że zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 12 lipca 1983r. w sprawie prac w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu zdrowia i opieki społecznej (Dz. Urz. Nr 8, poz. 40) nie ma mocy normatywnej, ale charakter pomocniczy. Niemniej jednak na podkreślenie zasługuje fakt, że pracę technika dentystycznego w zarządzeniu resortowym uznano za bardziej zbliżoną do pracy w chemii niż w ochronie zdrowia.

W świetle zgromadzonego materiału dowodowego Sąd przyjął, że ubezpieczona posiada wymagany 15-letni okres pracy wykonywanej w warunkach szczególnych.

Sygn. akt  VIII U 104/22 Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych