• PTTD za "własną" ustawą o zawodzie.
  • Według PTTD, wiele regulacji zawartych w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych, nie przystaje do zawodu technika dentystycznego.
  • Technicy dentystyczni powinni mieć własny samorząd zawodowy.

- Technicy dentystyczni powinni mieć swoją ustawę zawodową - ustawę o zawodzie technika dentystycznego. Odrębna ustawa zawodowa pozwoli technikom dentystycznym (udzielającym świadczeń zdrowotnych bez kontaktu z pacjentem) na dostosowanie zawartych w niej przepisów do charakterystyki ich pracy, na stworzenie własnego samorządu zawodowego oraz indywidualnych zasad etyki zawodowej i deontologii medycznej - uważa Beata Peterson, prezes Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych (PTTD).

To główne zastrzeżenie do przygotowanego projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Szczegółowych zastrzeżeń, uzupełnień i wniosków PTTD jest 17, przedstawiamy niektóre z nich.

Zakres publicznych danych o technikach dentystycznych

W ocenie PTTD w rejestrze jawnym, dostępnym dla wszystkich, powinny być udostępnione tylko podstawowe dane i informacje osoby wykonującej zawód medyczny (technika dentystycznego) w zakresie:
1) numeru wpisu;
2) daty wpisu;
3) wykonywanego zawodu medycznego;
4) imienia (imion) i nazwiska;
5) wykreślenia z rejestru.

Pozostałe dane i informacje odnośnie osoby wykonującej zawód medyczny powinny być udostępnione osobie wpisanej do rejestru, upoważnionym organom, odpowiednim władzom lub organom na ich wniosek na podstawie odrębnych przepisów.

PTTD tak argumentuje swoje stanowisko.

Ustawy regulujące rejestr zawodów medycznych (np.: o izbach lekarskich, o zawodzie fizjoterapeuty) stanowią, że dane i informacje osoby wykonującej zawód medyczny prowadzone są przez ich samorządy zawodowe (np.: Okręgową Radę Lekarską, Naczelną Radę Lekarską, Krajową Radę Fizjoterapeutów).

Podstawowe informacje dotyczące lekarzy można pozyskać w formie elektronicznej z Centralnego Rejestru Lekarzy w zakresie np.: tytułu zawodowego, imienia i nazwiska, numeru prawa do wykonywania zawodu, numeru rejestracyjnego w rejestrze, rodzaju i stopnia specjalizacji, stopnia naukowego, skreślenia z rejestru.

Natomiast Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów jest jawny tylko w zakresie danych i informacji dotyczących fizjoterapeuty odnośnie imienia i nazwiska, stopnia naukowego i tytułu naukowego oraz nazwy pracodawcy.

Pozostałe dane z rejestru lekarzy oraz fizjoterapeutów są udostępnianie na wniosek właściwym organom na podstawie odrębnych przepisów oraz osobie wpisanej.

Dane i informację odnośnie przedsiębiorcy w rejestrze KRS oraz CEIDG są udostępniane dla wszystkich w ograniczonym zakresie.

Powinności technika dentystycznego w relacji z pacjentem

 Osoba wykonująca zawód medyczny jest obowiązana:
1) informować pacjenta o jego prawach,
2) udzielać informacji pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej, lub jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie bliskiej lub opiekunowi faktycznemu,
3) zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu,
4) prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną – zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849).

PTTD proponuje, aby w stosunku do techników dentystycznych utrzymać tylko wymóg zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem. Pozostałe wskazania nie powinny dotyczyć technika dentystycznego.

Osoba wykonująca zawód medyczny (technik dentystyczny) nie ma bezpośredniego kontaktu z pacjentem, w związku z tym nie ma obowiązku:
- udzielać informacji pacjentowi o jego prawach,
- udzielać informacji pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej, lub jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie bliskiej lub opiekunowi faktycznemu.
Technik dentystyczny nie prowadzi dokumentacji medycznej.

OC technika dentystycznego

PTTD proponuje dodać do projektu ustawy regulację dotyczącą obowiązkowej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla osoby wykonującej zawód medyczny (technika dentystycznego).

Osoba wykonująca zawód medyczny (technik dentystyczny) powinna posiadać obowiązkowe OC. Obecnie większość oddziałów NFZ wymaga od podwykonawcy - technika dentystycznego ubezpieczenia OC. Koszt wykonania niektórych uzupełnień protetycznych jest bardzo wysoki ze względu na: użyte materiały (np. złoto, cyrkon) oraz specjalistyczne urządzenia potrzebne do wykonania uzupełnienia protetycznego.

Kary za przewinienia i zawieszenie wykonywania zawodu

Artykuł 68 projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych stanowi, że karami za przewinienie zawodowe są:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieniężna;
4) wykreślenie z rejestru na okres od roku do 5 lat;
5) zawieszenie prawa do wykonywania zawodu medycznego na okres od 3 miesięcy do roku;
6) pozbawienie prawa do wykonywania zawodu medycznego.

W ocenie PTTD postanowienie o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu musi określać okres na jaki obowiązuje, który nie może przekroczyć 6 miesięcy, czyli czasu prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Okres zawieszenia prawa do wykonywania zawodu medycznego powinien zostać skrócony z jednego roku do 6 miesięcy.

Odszkodowanie - w razie uniewinnienia

W projekcie ustawy powinna znaleźć się instytucja odszkodowania dla osoby wykonującej zawód medyczny (technika dentystycznego).

Zgodnie z zasadami prawa cywilnego (art. 415 k.p.c.) odszkodowanie za poniesioną szkodę zawiera dwa elementy: wyrównanie strat (damnum emergens) oraz utraconych korzyści (lucrum cessans). W przypadku, gdy osoba obwiniona na skutek wznowienia postępowania lub apelacji w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej została uniewinniona, to takiej osobie przysługiwać powinno zadośćuczynienie pieniężne, które ma kompensować poniesiony przez tą osobę (pokrzywdzonego – technika dentystycznego) uszczerbek.  

Instytucja odwołania w procesie sądowym

Zasada dwuinstancyjności w postępowaniu sądowym zapewnia stronie wniesienie środka odwoławczego do drugiej instancji, jeśli orzeczenie sądu pierwszej instancji nie jest według niej satysfakcjonujące.

Brak regulacji odnośnie organu za pośrednictwem którego wnosi się odwołanie spowoduje, że osoba, która nie jest zadowolona z rozstrzygnięcia jej sprawy, nie będzie mogła odwołać się od jednoinstacyjnego orzeczenia

Doskonalenie zawodowe prawem, a nie obowiązkiem

Osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek doskonalenia zawodowego, realizowanego w następujących formach: 1) kurs doskonalący; 2) samokształcenie.

Podobna regulacja powinna dotyczyć prawa (nie obowiązku) doskonalenia zawodowego dla technika dentystycznego.

Technik dentystyczny, który chce zaistnieć oraz utrzymać się na rynku pracy pogłębia i aktualizuje wiedzę oraz umiejętności zawodowe bez ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego. Doskonalenie to powinno być dla techników dentystycznych prawem, a nie obowiązkiem.

Specjalizacja technika dentystycznego

PTTD zwraca uwagę na brak regulacji odnośnie specjalizacji zawodowej uzyskanej przez osobę wykonującą zawód medyczny (technika dentystycznego).

PTTD przypomina, że na wniosek Komisji do Spraw Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników, powołanej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich można było uzyskać I i II stopień specjalizacji zawodowej technika.

Osobę wykonującą zawód medyczny (technik dentystyczny) wpisywano do rejestru techników specjalistów, prowadzonego przez Zarząd Główny Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji SNT.

W projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych z 2008 r. oraz w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ( z 2009 r. i 2010 r.) były regulacje odnośnie specjalizacji zawodowej.

Nie ma regulacji dotyczących tytułu specjalisty uzyskanego przez osoby wykonujące zawody medyczne lub inne zawody przed dniem wejścia w życie ustawy

Określenie norm etycznych – domeną samorządu zawodowego

W ocenie PTTD niedopuszczalne jest regulowanie norm etycznych w ustawie, jest to wyłączna domena właściwych organów samorządu zawodowego.

Ustalanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej należy do istoty pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu, którą konstytucja powierza samorządom zawodowym na wyłączność, dlatego też żaden inny organ nie może ich w tej roli zastępować.