• NRL od lat sprzeciwia się wszelkim formom wspierania działalności szkoleniowej w zakresie medycyny estetycznej, która adresowana jest do osób niewykonujących zawodów lekarskich.

  • Wątpliwa akredytacja dla firmy spoza branży medycznej szkolącej w zakresie zabiegów inwazyjnych (wyłączna kompetencja zawodów medycznych).

  • Uwzględnienie sprzeciwu NRL i unieważnienie akredytacji.

Medycyna estetyczna w wyłącznej kompetencji lekarzy i lekarzy dentystów

Naczelna Rada Lekarska od lat przypomina i upomina, że świadczenia z zakresu medycyny estetycznej należą do kompetencji lekarzy i lekarzy dentystów. Samorząd sprzeciwia się wszelkim formom wspierania działalności szkoleniowej w tej dziedzinie, która adresowana jest do osób niewykonujących zawodów lekarskich.

NRL informuje, że jaskrawym przykładem takiego wsparcia przez publiczną instytucję była sprawa decyzji Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (WAK 110.64.2020.EB z 16 listopada 2020 r.) w sprawie udzielenia placówce, niebędącej podmiotem wykonującym działalność leczniczą, akredytacji na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formie szkoleń.

W programie szkoleń „medycyna estetyczna” przeczytać można było m.in. (pisownia oryginalna):
- zabiegowiec w zakresie wypełnień ust. level1 i 2- 32h;
- uniwersytet estetyki- kosmetologia pielęgnacyjna- 160h;
- uniwersytet estetyki- trener branży beauty -80h”

Dyplomy ukończenia kursu niezgodne z prawem

Z napływających do NRL doniesień wynikało też, że firma, której udzielono tej akredytacji wydawała osobom uczestniczącym w organizowanych przez tę placówkę kursach „Zaświadczenia o ukończeniu kursu akredytowanego (akredytacja zgodnie z decyzją WAK.110.64,2020.EB z 16.112020 r.)” potwierdzające, że wskazana osoba ukończyła kurs: „specjalista w zakresie wypełnień kwasem hialuronowym”.

Zaświadczenia te wydawane były na papierze zadrukowanym tłem giloszowym z literami RP, wykorzystującym wzory ustalone dla świadectw szkolnych.

Treść tego dokumentu nie odpowiadała w ogóle zakresowi wskazanej decyzji o przyznaniu akredytacji i sugerowała nabycie formalnych kwalifikacji do wykonywania zabiegów w zakresie wypełnień kwasem hialuronowym.

Takie działanie należało ocenić jako niezgodne z przepisami prawa oświatowego, a nawet jako poświadczające nieprawdę.

Zgodne z prawem formy kształcenia ustawicznego

Zgodnie z art.117 ustawy Prawo oświatowe - kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych:
- kwalifikacyjny kurs zawodowy;
- kurs umiejętności zawodowych;
- kurs kompetencji ogólnych;
- turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
- kurs, inny niż wymienione wcześniej, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Cofnięcie akredytacji

Nie ma więc żadnej możliwości, aby można było w zgodzie ze wskazanym przepisem udzielić takiej akredytacji, gdyż temat (cyt.) „zabiegowiec w zakresie wypełniania ust level 1 i 2” (cokolwiek oznaczają te określenia) wyraźnie odnosi się do zabiegów inwazyjnych, co zastrzeżone jest do kompetencji zawodów medycznych, których kształcenie ustawiczne regulują odpowiednie ustawy.

Tym bardziej, że zgodnie z art.118 tegoż Prawa oświatowego, przyznanie akredytacji jest poświadczeniem wysokiego poziomu kształcenia.

W tej sprawie powiadomione zostało Ministerstwo Edukacji Narodowej pismem DSKKZ-WKD.4220.5.2021.JN

Ministerstwo Edukacji Narodowej powiadomiło Naczelną Radę Lekarską o unieważnieniu decyzji Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i cofnięciu tym samym akredytacji.

Do NRL wpłynęła informacja o prawdopodobnym następnym przypadku udzielenia akredytacji, opartej o tą samą podstawę prawną. W tej sprawie Rada zwróciła się do właściwego kuratora oświaty z wnioskiem o potwierdzenie, czy taka decyzja została wydana (nie widnieje bowiem w stosownym wykazie prowadzonym w BIP).