W ocenie Prezydium NRL wątpliwości budzi ramowy program szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, który stanowi załącznik nr 1 do projektu stosownego rozporzadzenia ministra zdrowia.

Zwiększyć się ma liczba obowiązkowych godzin szkolenia dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne i personelu obsługującego aparaty do densytometru kości (z 7 do 12 godzin). Jest to nieadekwatne do występującego narażania w procedurach stomatologicznych (np. blok tematyczny dotyczący efektów deterministycznych czy dawek otrzymywanych przez pacjenta i związane z tym ryzyka radiacyjne) - uważa Prezydium NRL.

Lekarzom dentystom zwiększono liczbę godzin obowiązkowych o 71 proc., natomiast pozostałym grupom zawodowym, zobowiązanym do odbywania szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej, tylko nieznacznie podwyższono limity, a części z nich utrzymano lub wręcz zmniejszono liczbę godzin obowiązkowych.

Prezydium NRL nie widzi uzasadnienia do tego typu zmiany (nie wskazano powodów zwiększenia wymiaru szkolenia dla lekarzy dentystów).

Zdaniem Prezydium NRL zakres godzinowy szkolenia powinien być realizowany w dotychczasowym wymiarze godzin zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych.