• OW NFZ przedkładają świadczeniodawcom do podpisu aneksy umów na świadczenia stomatologiczne.
  • KS NRL nie może uzyskać z NFZ wiążącego wyjaśnienia na jaki okres aneksowane umowy byłyby ważne.
  • KS NRL chciałaby wiedzieć dlaczego część świadczeniodawców otrzymuje do podpisu propozycje gotowych aneksów do umów, a część tylko oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie obowiązywania umowy?

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się do prezesa NFZ o wstrzymanie akcji pozyskiwania od świadczeniodawców oświadczeń wyrażających zgodę na przedłużenie umów wygasających  w połowie 2022 r. Pod koniec października 2021 r. odpowiedź na ten apel  odpowiedź w tej sprawie przedstawił wiceprezes NFZ.

Na jaki okres obowiązywać mają aneksy umów kontraktowych? 

W  odpowiedzi tej Fundusz nie wyjaśnia stanowiska NFZ wobec zasugerowanej w apelu Prezydium NRL interpretacji przepisu ustawy covidowej, mającego być podstawą prawną przedłużenia umów.

Art.18
1. […]
2. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wygasające w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogą zostać przedłużone, w celu zapewnienia ciągłości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, za zgodą stron danej umowy na okres niezbędny do przeprowadzenia, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, konkursu ofert lub rokowań, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Chodzi o dość poważną wątpliwość, czy fakt przedłużenia umowy na tej podstawie prawnej nie oznacza, że konkursy odbędą się po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Niejednolity tryb postępowania OW NFZ 

Oddziały Funduszu postępują niejednolicie – od części świadczeniodawców zbierane są oświadczenia o gotowości podpisania aneksu, innym zaś przesyłane są już gotowe aneksy. Tu (jak wskazuje NRL) sytuacja może być na tyle skomplikowana, że strony umowy dokonują jednocześnie przesunięcia terminu ustalenia warunków (w tym momencie na cały 2022 r.).

Pamiętać jednak trzeba, że nieprzyjęcie w tym wypadku warunków zaproponowanych przez Fundusz oznaczać będzie skrócenie umowy do ostatniego dnia lutego 2022 r.

W związku z mnożącymi się wątpliwościami, wysłane zostało do Centrali NFZ pismo z wnioskiem o pilne wyjaśnienia.

Wątpliwości KS NRL zgłoszone do wyjaśnienia 

Do czasu otrzymania odpowiedzi, Komisja Stomatologiczna NRL rekomenduje wstrzymanie się z podpisywaniem dokumentów w tej sprawie - pisze jej przewodniczący i wiceprezes NRL Andrzej Cisło.

Wśród wątpliwości NRL zawarte są m.in takie wątki:
1) Jaki jest powód niejednolitego sposobu wykonania tej operacji w skali kraju?Część świadczeniodawców otrzymuje bowiem propozycje gotowych aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, a część świadczeniodawców otrzymuje do podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne?

2) Jaki jest prawny charakter ww. oświadczeń o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy, czy ich podpisanie oznacza, zdaniem Funduszu, automatyczną i zrazem blankietową zgodę na warunki, które zostaną określone w przesłanych następnie aneksach?

3) Dlaczego w przesyłanych świadczeniodawcom aneksach do umów, wskazywane są różne terminy obowiązywania aneksów, w jednych przypadkach sięgają one końca 2022 roku, w innym zaś aż do połowy 2023 r.?

źródło: NIL